۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير تراكم بوته و مقادير كود نيتروژن بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت دانه اي (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تراكم بوته و مقادير كود نيتروژن بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت دانه اي (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تراكم بوته
مقاله كود نيتروژن
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تراکم بوته و مقادير کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه اي (Zea mays L.) رقم SC704، آزمايشي در نيمه اول سال ۱۳۷۸ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز واقع در کوشکک با استفاده از طرح کرت هاي خرد شده، در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار انجام گرديد. مقادير صفر، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار به عنوان فاکتور اصلي و تراکم هاي ۶، ۷٫۴، ۸٫۸ و ۱۰٫۲ بوته در متر مربع به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شد. فاصله بين رديف ۷۵ سانتيمتر منظور گرديد. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش ميزان نيتروژن تفاوت معني داري بين سطوح ۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار در مورد وزن بلال وجود نداشت. کمترين ميزان وزن بلال مربوط به کمترين سطح کود نيتروژن بود که با بقيه سطوح تفاوت معني داري داشت. با افزايش ميزان نيتروژن، وزن هزاردانه افزايش يافت. اين افزايش بين سطوح ۱۶۰ و ۲۴۰ کيلوگرم نيتروژن معني دار نگرديد. بين سطوح ۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کيلوگرم نيتروژن در مورد شاخص برداشت، عملکرد دانه و تعداد دانه در بلال اختلاف معني داري وجود نداشت. کود نيتروژن با تاثير مثبت بر تعداد دانه در هر بلال باعث افزايش عملکرد دانه گرديد. شاخص برداشت تحت تاثير تراکم بوته قرار نگرفت. با افزايش تراکم بوته، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و وزن بلال کاهش يافت، که در واقع با افزايش تراکم بوته، عملکرد دانه در هر بوته کاهش يافته است. بنابراين افزايش عملکرد دانه به علت افزايش تعداد بوته در واحد سطح زمين است که جبران کاهش عملکرد در هر بوته را نموده است. بالاترين عملکرد دانه (۱۲۴۹۰ کيلوگرم در هکتار) از برهمنکش بالاترين ميزان کود نيتروژن (۲۴۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار) و بالاترين ميزان تراکم بوته (۱۰٫۲ بوته در متر مربع) به دست آمده است.

© حقوق سایت محفوظ است