۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير تراكم بوته و كلرمكوات كلريد (CCC) بر ويژگي هاي ظاهري و عملكرد دانه كلزاي پاييزه رقم طلايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تراكم بوته و كلرمكوات كلريد (CCC) بر ويژگي هاي ظاهري و عملكرد دانه كلزاي پاييزه رقم طلايه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم بوته
مقاله كلرمكوات كلريد (CCC)
مقاله كلزاي پاييزه
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: ايلكايي محمدنبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش بوته با هدف بهبود عملکرد دانه گاهي باعث خوابيدگي بوته ها و کاهش کارايي فتوسنتزي شده و در نهايت به افت عملکرد دانه منجر مي شود. در يک پژوهش مزرعه اي با استفاده از طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در محل ايستگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز واقع در باجگاه در خاکي با بافت silty clay loam تاثير سه تراکم بوته ۳۰، ۵۰ و ۷۰ بوته در مترمربع و سه غلظت مختلف کلرمکوات کلريد، صفر، ۱٫۴ و ۲٫۸ ليتر در هکتار بر برخي از صفات مورفولوژيک رقم طلايه کلزاي پاييزه (Brassica napus L.) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد که افزايش تراکم از ۳۰ به ۷۰ بوته در مترمربع موجب افزايش معني دار ارتفاع بوته در سطح ۵ درصد گرديد. همچنين ارتفاع بوته در تيمار کاربرد ۱٫۴ ليتر در هکتار کلرمکوات کلريد در تراکم ۷۰ بوته در مترمربع نسبت به شاهد کاهش معني داري را نشان داد. تيمار محلول پاشي ۲٫۸ ليتر در هکتار کلرمکوات کلريد موجب افزايش معني دار قطر ساقه و عملکرد دانه در تراکم ۷۰ بوته در مترمربع گرديد. گرچه طول ميانگره هاي ساقه و وزن خشک بوته در تيمار کلرمکوات کلريد روند کاهشي داشتند ليکن تفاوت آن ها با شاهد معني دار نگرديد. به نظر مي رسد در شرايط مشابه با پژوهش حاضر رقم طلايه با تراکم ۷۰ بوته در مترمربع و استفاده از ۲٫۸ ليتر کلرمکوات کلريد در هکتار براي دستيابي به حداکثر عملکرد دانه قابل توصيه باشد.

© حقوق سایت محفوظ است