۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله تاثير بازدارنده مسير جايگزين تنفسي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۸۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثير بازدارنده مسير جايگزين تنفسي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه گلرنگ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله تنفس جايگزين
مقاله محلول پاشي
مقاله بذر مالي
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاروبي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فرزامي سپهر مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي تاثير مقادير و روش هاي مختلف کاربرد ساليسيل هيدروگزاميک اسيد (SHAM) بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در سال زراعي ۱۳۹۰- ۱۳۸۹ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه انجام گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک ها کامل تصادفي در ۳ تکرار انجام شد. ماده شيميايي SHAM به دو روش بذر مال (آماده سازي بذر قبل از کاشت) و محلول پاشي (در مرحله گل دهي) بر روي گياه گلرنگ تيمار شد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که تاثير روش پيش تيمار بذور با SHAM بر روي تمامي اجزاي عملکرد گلرنگ در سطح يک درصد معني دار شد، همچنين تاثير کاربرد SHAM به روش محلول پاشي بر روي تعداد دانه در طبق و قطر طبق و ميزان عملکرد اقتصادي در سطح يک درصد معني دار شد در حالي که تاثير آن بر تعداد شاخه در گياه و تعداد طبق در گياه در سطح پنج درصد معني دار بود. نتايج اين آزمايش بيانگر اثرات مثبت کاربرد اسيد ساليسيل هيدروگزاميک بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه گلرنگ در هر دو روش کاربرد اين ماده از طريق جلوگيري از اتلاف انرژي فتو سنتزي بود.

© حقوق سایت محفوظ است