۱۳۹۵-۰۱-۲۵

مقاله تاثير انواع الگوهاي اكلوژني بر ميزان فشار وارد بر بافت هاي حمايت كننده دنچر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۲ در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثير انواع الگوهاي اكلوژني بر ميزان فشار وارد بر بافت هاي حمايت كننده دنچر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتز كامل
مقاله اكلوژن دنداني
مقاله توزيع فشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف رامين
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اصلي از درمان بيماران بي دندان، افزايش رضايت آن ها است. فشار بيش از حد بر بافت حمايت كننده دنچر باعث ناراحتي بيمار مي شود. الگوهاي اكلوزالي مختلفي در پروتز كامل مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مطالعه ضمن معرفي اكلوژن باكالي شده، ميزان فشار ناشي از اين اكلوژن زير بيس پروتز حين جويدن، با اكلوژن هاي كاملا بالانس دو طرفه و لينگوالي شده مقايسه شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي- آزمايشگاهي، با استفاده از شبيه سازي شرايط دهاني در آزمايشگاه، سه دست پروتز كامل براي ۵ بيمار ساخته شد كه الگوهاي اكلوزالي مختلفي داشتند. سپس حين خرد كردن مكعب ها و ورقه هاي هويج، ميزان فشار وارد بر بافت شبيه ساز از جانب بيس در ناحيه باكال شلف توسط استرين گيج اندازه گيري شد. در نهايت ميانگين فشارهاي وارد بر بافت، توسط آزمون Paired-t در نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ در سطح معني داري ۰٫۰۵ مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: حين خرد كردن ورقه هاي هويج با اكلوژن كاملا بالانس دو طرفه، به طور معني داري فشار بيشتري نسبت به اكلوژن هاي لينگوالي شده (p value=0.03) و باكالي شده (p value=0.04) وارد شد. اين تفاوت براي خرد كردن مكعب هاي هويج معني دار نبود (p value=0.24) و (p value=0.45). به علاوه، تفاوت معني داري بين اكلوژن هاي لينگوالي شده و باكالي شده در خرد كردن ورقه ها وجود نداشت (p value=0.74).
نتيجه گيري: با در نظر داشتن محدوديت هاي مطالعه، خرد كردن ورقه هاي هويج هنگام استفاده از اكلوژن هاي باكالي شده و لينگوالي شده، فشار كمتري بر باكال شلف ها وارد مي كند.

© حقوق سایت محفوظ است