۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير استرس شغلي بر خشنودي شغلي و سلامت روان: اثر تعديل كننده سرسختي و حمايت اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۷۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۷۰ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثير استرس شغلي بر خشنودي شغلي و سلامت روان: اثر تعديل كننده سرسختي و حمايت اجتماعي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله خشنودي شغلي
مقاله سلامت روان
مقاله سرسختي
مقاله حمايت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاطف وحيد محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين پژوهش اثر استرس شغلي بر خشنودي شغلي و سلامت روان، با توجه به اثرات تعديل كننده متغيرهاي سرسختي و حمايت اجتماعي در گروهي از كاركنان دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي بررسي شده است.
روش: ۲۰۰ نفر از كاركنان بخشهاي اطاق عمل در دو زير گروه داراي حمايت اجتماعي بالا و حمايت اجتماعي پايين به كمك پرسشنامه شاخص عوامل تنش زاي اطاق عمل، سياهه رويدادهاي زندگي، پرسشنامه شاخص توصيف شغل، پرسشنامه سلامت عمومي، پرسشنامه زمينه يابي ديدگاههاي شخصي و پرسشنامه كيفيت روابط مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان دادند كه بين استرس شغلي و خشنودي شغلي كاركنان رابطه معني دار و منفي وجود دارد و رابطه بين استرس شغلي و سلامت روان معني دار و منفي بود. همبستگي بين خشنودي شغلي و سلامت روان معني دار و مثبت بود. اين بررسي همچنين نشان داد كه در شرايط پر استرس افراد داراي سرسختي بالا بيش از افراد داراي سرسختي پايين، ازخشنودي شغلي و سلامت روان برخوردارند. همچنين افراد داراي حمايت اجتماعي بالا بيش از افراد داراي حمايت اجتماعي پايين از خشنودي شغلي برخوردارند؛ اما از نظر سلامت روان تفاوتي ميان آنها ديده نشد. اين پژوهش نشان داد كه حمايت اجتماعي و سرسختي با هم تعامل مثبت و معني داري دارند و مردان بيش از زنان سرسختي از خود نشان مي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است