۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير ارايه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاه كنندگان صورت هاي مالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۷۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثير ارايه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاه كنندگان صورت هاي مالي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صورت سود و زيان جامع
مقاله تصميم گيري هاي اقتصادي
مقاله استفاده كنندگان صورت هاي مالي
مقاله گزارشگري مالي
مقاله تغيرات در دارايي ها و بدهي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني سروستاني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محصول نهايي گزارشگري مالي، صورت هاي مالي است. هر صورت مالي منعکس کننده اطلاعاتي است که در مجموع مي تواند تصوير روشني از واحد تجاري مورد نظر ارايه مي نمايد. صورت سود و زيان جامع يکي از صورت هاي مالي که ميزان افزايش يا کاهش حقوق صاحبان سرمايه را از بابت درآمدها و هزينه ها نشان مي دهد.
سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، مديريت و سايرين جهت اتخاذ تصميم هاي اقتصادي به اطلاعاتي در مورد علل تغيير دارايي ها و بدهي هاي بنگاه، نتايج معاملات و آثار رويدادها و شرايط برخاسته از محيط نياز دارند.
هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير رائه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده کنندگان از ديدگاه آنان است و از اين رو با استفاده از متون وادبيات حسابداري مولفه هاي تصميم گيري شناسايي گرديد و مبناي طراحي سوال هاي ابزار اندازه گيري قرار گرفت.
اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع آوري پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کنندگان صورت هاي مالي شامل مديران (کارشناسان ارشد مالي) شرکت هاي سرمايه گذاري با تعداد ۱۰۳ نفر و مديران مالي (کارشناسان ارشد مالي) صنعت آب و برق با تعداد ۱۲۰ نفر بود.
اين تحقيق شامل دو فرضيه است. فرضيه اول تحقيق مربوط به تاثير ارايه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده کنندگان صورت هاي مالي است. نتايج آزمون فرضيه اول که با استفاده از روش توزيع دو جمله اي در سطح معني داري ۰٫۰۵ انجام پذيرفت، نشان مي دهد که صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده کنندگان تاثير دارد.
فرضيه دوم تحقيق مرتبط با تفاوت بين ديدگاه هاي استفاده کنندگان صورت هاي مالي در ارتباط با تاثير صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي آنان مي باشد. نتايج آزمون اين فرضيه که با استفاده از تحليل آماري کاي دو در سطح معني داري ۰٫۰۵ انجام پذيرفت، نشان مي دهد که تفاوت معني داري بين ديدگاه هاي استفاده کنندگان صورت هاي مالي وجود ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است