۱۳۹۵-۰۱-۱۰

مقاله تاثير اجراي طرح ارزشيابي توصيفي-كيفي در تحقق هدف هاي شناختي، عاطفي و رواني- حركتي دوره ابتدايي در استان مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي از صفحه ۳۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير اجراي طرح ارزشيابي توصيفي-كيفي در تحقق هدف هاي شناختي، عاطفي و رواني- حركتي دوره ابتدايي در استان مركزي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش پيشرفت تحصيلي
مقاله طرح ارزشيابي توصيفي-كيفي
مقاله حيطه هاي شناختي
مقاله عاطفي و رواني-حركتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش بررسي تاثير طرح ارزشيابي توصيفي-كيفي در تحقق هدف هاي شناختي، عاطفي و رواني-حركتي دوره ابتدايي در استان مركزي بود. براي انجام اين پژوهش تمامي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي مدارس مجري طرح ارزشيابي و به همين تعداد از كلاس هاي مدارس غير مجري طرح، جمعا به تعداد ۳۲۸ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهاي جمع آوري اطلاعات شامل پنج آزمون پيشرفت تحصيلي و سه پرسشنامه براي حيطه عاطفي بود. براي تحليل داده ها از روش تحليل واريانس چندمتغيري و در صورت معني دار بودن اثر از آزمون هاي يك متغيري تحليل واريانس و براي بررسي تفاوت زيرگروه ها از آزمون تعقيبي توكي استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه تفاوت هاي معني داري بين گروه هاي آزمايش و گواه در پيشرفت تحصيلي رياضي، علوم تجربي، زبان فارسي و املا فارسي وجود دارد. نمرات دانش آموزان تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي در متغيرهاي حوزه شناختي از قبيل دانش رياضي، علوم تجربي، زبان فارسي و املا بالاتر از دانش آموزان پايه سوم ابتدايي مدارس عادي همسان يا معادل با آن هاست. همچنين نتايج مربوط به مقايسه گروه ها در حيطه عاطفي نشان داد كه بين گروه هاي آزمايش و گواه در متغيرهاي حوزه عاطفي تفاوت معني داري وجود ندارد. مقايسه گروه ها در حيطه رواني- حركتي نشان داد كه تفاوت هاي معني داري بين گروه هاي آزمايش و گواه در آزمون درخت و برگ و همچنين آزمون اشياي دور ريختني وجود دارد. مقايسه ميانگين نمرات اين آزمون ها نشان داد که دانش آموزان گروه آزمايش يعني دانش آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي در آزمون درخت و برگ و دانش آموزان مدارس عادي در آزمون اشياي دور ريختني عملکرد بهتري داشتند. همچنين مقايسه نتايج مربوط به دانش آموزان دختر و پسر نشان داد كه دانش آموزان دختر در آزمون هاي پيشرفت تحصيلي مربوط به حيطه شناختي عملكرد بهتري داشتند، در حوزه عاطفي دانش آموزان دختر نگرش مثبت تري نسبت به زبان فارسي داشتند و تفاوت آن ها در نگرش نسبت به علوم و رياضي معني دار نبود. همچنين عملكرد دانش آموزان دختر در حيطه رواني-حركتي بهتر از دانش آموزان پسر بود.

© حقوق سایت محفوظ است