۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير آواي قرآن كريم بر بهداشت روان دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۵۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير آواي قرآن كريم بر بهداشت روان دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آواي قرآن كريم
مقاله بهداشت رواني
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اله توكلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بسياري از انديشمندان معاصر غربي تاكيد مي‌نمايند كه مشكل انسان معاصر اساسا به نياز وي به دين و ارزش‌هاي معنوي بر مي‌گردد. ايمان به خدا نوعي قدرت معنوي به انسان مي‌بخشد كه او را در تحمل سختي‌ها كمك مي‌كند و نگراني و اضطراب را دور مي‌سازد. از آنجايي كه تلاوت با صوت قرآن كريم مي‌تواند به عنوان يك موسيقي عرفاني، محركي براي ايجاد پاسخ‌هاي فيزيولوژيك و سايكولوژيك در شنونده باشد، در مطالعه حاضر اثر تلاوت با صوت قرآن كريم بر روي بهداشت روان دانشجويان بررسي شده است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه نيمه تجربي پس از تعيين حجم نمونه (۱۰۷ نفر) و تقسيم تصادفي آنها در دو گروه شاهد و آزمون، نمره بهداشت رواني واحدهاي پژوهش با استفاده از معيار بهداشت رواني ۱۲ موردي فارل تعيين گرديد. هم‌چنين با استفاده از پرسش‌نامه دموگرافيك، ويژگي‌هاي فردي آزمودني‌ها نيز مشخص شد. سپس به مدت ۴ هفته، هر هفته ۳ بار و هر بار ۱۵ دقيقه آواي دلنشين قرآن كريم با صداي استاد منشاوي توسط يك دستگاه ضبط صوت در يك مكان ثابت پخش شد. يك هفته پس از اتمام مداخله مجددا تمامي واحدهاي پژوهش، معيار بهداشت رواني و پرسش‌نامه دموگرافيك را كامل نمودند و سپس نتايج قبل و بعد از مداخله توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون آماري تي زوج، تي‌ مستقل و كاي دو با هم مقايسه گرديد.
يافته‌ها: نتايج بدست آمده نشان مي‌دهند كه ميانگين نمره بهداشت رواني گروه‌هاي آزمون و شاهد قبل از اجراي مداخله به ترتيب ۳۱٫۴۸±۰٫۸ و ۰۵/۱±۹۲/۳۱ و پس از اجراي مداخله به ترتيب ۸/۰±۶۱/۳۵ و ۱۸/۱±۲/۳۱ بود. مقايسه نمره بهداشت روان قبل و بعد از مداخله نشان مي‌دهد كه ميانگين نمره بهداشت روان گروه آزمون به طور معني‌داري افزايش يافته(p<0.0001) ، اما تفاوت معني‌داري بين ميانگين نمره بهداشت روان قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد ديده نشد.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه به نظر مي‌رسد كه گوش فرادادن به آواي دلنشين قرآن كريم كه به عنوان يك موسيقي عرفاني شناخته شده است مي‌تواند راه و روش موثري در جهت بهبود وضعيت بهداشت رواني دانشجويان باشد.

© حقوق سایت محفوظ است