۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله تاثير آموزش هاي شناختي – رفتاري بر تعديل انتظارات غيرمنطقي، بلوغ عاطفي و نارضايتي زناشويي در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش هاي شناختي – رفتاري بر تعديل انتظارات غيرمنطقي، بلوغ عاطفي و نارضايتي زناشويي در زنان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت زناشويي
مقاله انتظارات غيرمنطقي
مقاله بلوغ عاطفي
مقاله آموزش شناختي – رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهين ترابي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بدون شک در بروز اختلافات زناشويي عوامل مختلفي موثرند که از ميان آنها مي توان از داشتن انتظارات غيرمنطقي در زندگي مشترک و عدم بلوغ عاطفي نام برد. در اين مطالعه کارآمدي آموزش هاي شناختي – رفتاري در جهت کاهش ميزان نارضايتي زناشويي و افزايش بلوغ عاطفي مورد آزمون قرار گرفته است.
روش: در يک مطاله تجربي، ۳۰ نفر زن متاهل (۱۵ نفر گروه ازمايش و ۱۵ نفر گروه کنترل) در فرهنگسراي خانواده شهر تهران به مدت چهار هفته تحت آموزش شناختي – رفتاري درباره مسايل زناشويي قرار گرفتند. آزمودني ها پرسشنامه نگرش نسبت به ازدواج، پرسشنامه بلوغ عاطفي و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ را در پيش آزمون و پس آزمون تکميل کردند.
يافته ها: از تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر براي تعيين معناداري تفاوت ميانگين هاي گروه آزمايش و کنترل در متغيرهاي انتظارات غيرمنطقي، بلوغ عاطفي و نارضايتي زناشويي استفاده شد. نتايج نشان داد که اثر متقابل گذشت زمان و تاثير عمل آزمايشي در هر سه مولفه فوق در گروه آزمايش تغيير معنادار ايجاد نموده است.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد بتوان با به کارگيري آموزش هاي شناختي – رفتاري، زمينه کاهش انتظارات غيرمنطقي، افزايش بلوغ عاطفي و پيشگيري از بروز نارضايتي زناشويي را فراهم کرد.

© حقوق سایت محفوظ است