۱۳۹۵-۰۲-۰۶

مقاله تاثير آموزش مهارت هاي شناختي بر کاهش افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني (آموزش مهارت هاي شناختي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۴ در آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي شناختي بر کاهش افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني (آموزش مهارت هاي شناختي)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي دوران بارداري
مقاله افسردگي پس از زايمان
مقاله مهارت هاي شناختي
مقاله آزمون افسردگي بِک
مقاله خرم آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوى نژاد نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: امين شكروي فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افسردگي در طي بارداري و پس از زايمان سلامت روحي رواني مادر و سلامت فيزيکي نوزاد را به خطر مي اندازد و آموزش مهارت هاي شناختي روشي موثر در کاهش ميزان اضطراب و افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان است. به همين منظور، جهت بررسي تاثير آموزش مهارت هاي شناختي بر کاهش افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان بر روي مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد اين مطالعه انجام شد.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه نيمه تجربي بود که بر روي ۱۲۰ زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني، که به صورت غيرتصادفي، در دسترس و داوطلب انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه بِک قبل و دو ماه بعد از مداخله آموزشي جمع آوري گرديد. گروه آزمون با استفاده از روش سخنراني در خصوص مهارت هاي شناختي موثر بر کاهش افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان آموزش ديدند. تحليل آماري با به کارگيري SPSS16 و با استفاده از آزمون هاي کاي اسکوئر، رگرسيون خطي و تي انجام شد.
يافته ها: ميانگين سني آزمودني ها ۲۷٫۲۹±۵٫۷۶ و دامنه حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۹ سال بود. پس از آموزش در گروه آزمون ميانگين نمره افسردگي از ۳۸٫۱۳±۷٫۴۵ به ۲۹٫۹۵±۵٫۱۲ رسيد که آزمون تي زوجي ميزان کاهش را معنادار نشان داد (p=0.001).
نتيجه گيري: آموزش هاي مهارت هاي شناختي در کاهش افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان تاثير معناداري داشته است. پيشنهاد مي شود اين برنامه آموزشي بعد از تاييد در چند پژوهش ديگر در برنامه مراقبت هاي دوران بارداري و پس زايمان ادغام گردد.

© حقوق سایت محفوظ است