۱۳۹۵-۰۱-۲۸

مقاله تاثير آموزش شناختي رفتاري مديريت استرس بر خود کارامدي و شادکامي به منزله نشانه هاي شخصيت سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در شخصيت و تفاوت هاي فردي از صفحه ۳۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش شناختي رفتاري مديريت استرس بر خود کارامدي و شادکامي به منزله نشانه هاي شخصيت سالم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي – رفتاري
مقاله مديريت استرس
مقاله شادکامي
مقاله سرطان سينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارآموزان مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دره كردي علي
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش تعيين اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري مديريت استرس بر خودکارآمدي و شادکامي زنان مبتلا به سرطان سينه بود. روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و پيگيري بود. به اين منظور ۳۰ بيمار زن مبتلا به سرطان سينه مراجعه کننده به انجمن حمايت از بيماران سرطاني ياس کرمان در پاييز ۱۳۸۹ به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه رفتارهاي مربوط به سرطان و پرسشنامه شادکامي آکسفورد بود، که قبل از آغاز گروه درماني و در پايان دوره درمان به وسيله بيماران دو گروه تکميل شدند. نتايج حاکي از بهبودي و تفاوت معني دار گروه آزمايش در تمامي ابعاد خرده مقياس هاي رفتارهاي مربوط به سرطان و شادکامي در مقايسه با گروه کنترل بود. پيگيري بعد از ۲ ماه نتايج به دست آمده در دو گروه را تاييد کرد. گروه درماني شناختي – رفتاري مديريت استرس باعث بهبود خودکارآمدي و افزايش شادکامي بيماران مبتلا به سرطان سينه مي شود. بنابراين از اين روش مي توان در مراکز انکولوژي به عنوان يک درمان تکميلي در کنار درمان هاي پزشکي سود جست.

© حقوق سایت محفوظ است