۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفکرمدارانه و خود نظارتي بر درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در ناتواني هاي يادگيري از صفحه ۷۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفکرمدارانه و خود نظارتي بر درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي فراشناختي
مقاله SQP4R
مقاله خود نظارتي
مقاله فعال تفکرمدارانه
مقاله درک مطلب خواندن
مقاله مشکلات خواندن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غباري بناب باقر
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: پيرزادي حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ترکيبي روش هاي فراشناختي فعال تفکرمدارانه و خود نظارتي بر درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن بود. بدين منظور از بين دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي با اختلال خواندن ۳۰ نفر با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و با روش تصادفي ساده در دو گروه ۱۵ نفره آزمايش و گواه جايگزين شدند. آزمودني هاي گروه آزمايش در ۸ جلسه ۶۰ دقيقه اي، آموزش درک مطلب را با استفاده از روش هاي فعال تفکرمدارانه و خود نظارتي دريافت کردند. به منظور جمع آوري داده ها از آزمون ماتريس هاي پيشرونده ريون رنگي کودکان، آزمون خواندن و نارساخواني و آزمون درک مطلب محقق ساخته استفاده شد. نتايج تحليل کوواريانس حاکي از تاثير مثبت آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفکرمدارانه و خود نظارتي بر درک مطلب آزمودني هاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه بود. بر اين اساس مي توان نتيجه گيري کرد که روش هاي فعال تفکرمدارانه و خود نظارتي داراي ويژگي هاي مثبتي هستند که کاربرد آن ها منجر به افزايش ميزان درک مطلب دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي مي شود و مهارت خواندن آن ها را بهبود مي بخشد.

© حقوق سایت محفوظ است