۱۳۹۵-۰۳-۱۳

مقاله تاثير آموزش در ارتباط با مرگ مغزي و اهداي عضو بر نگرش و آگاهي دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش در ارتباط با مرگ مغزي و اهداي عضو بر نگرش و آگاهي دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله نگرش
مقاله آگاهي
مقاله مرگ مغزي
مقاله اهداي اعضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي دولت آبادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فشاركي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي زاده كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مرگ مغزي و اهداي اعضا مسايلي هستند كه امروزه پرستاران با آن روبرو هستند و نقش حياتي در برخورد با آن دارند. اطلاع رساني صحيح از سوي پرستاران موجب افزايش آمار اهداكنندگان مرگ مغزي مي شود كه لازمه آن داشتن آگاهي مناسب در زمينه پيوند است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش درباره مرگ مغزي و اهداي اعضا بر نگرش و آگاهي دانشجويان پرستاري انجام شد.
روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون روي دانشجويان پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي منتخب شهر تهران انجام شد. حجم نمونه ۱۴۷نفر (۷۲نفر مورد و ۷۵نفر شاهد) بود كه به روش مبتني بر هدف انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسش نامه اي پژوهشگرساخته شامل مشخصات جمعيت شناختي، سوالات نگرش و آگاهي بود كه روايي آن با روش روايي محتوي و پايايي آن از طريق آزمون/بازآزمون و آلفاي كرونباخ تعيين شد. پرسش نامه قبل و بعد از آموزش توسط واحدهاي پژوهش در گروه مورد و شاهد تكميل شد. داده ها پس از جمع آوري با نرم افزار SPSS 15 با استفاده از آزمون هاي T زوجي و مستقل و مجذور كاي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان نگرش (۰٫۱۸= (pو آگاهي ( (p=0.71دانشجويان در دو گروه قبل از آموزش اختلاف معني داري نداشت. پس از آموزش ميزان نگرش (p=0.02) و آگاهي (p=0.01) دانشجويان گروه مورد با گروه شاهد اختلاف معني داري داشت.
نتيجه گيري: باتوجه به اثر آموزش در بهبود نگرش و آگاهي دانشجويان پرستاري، لازم است در طرح درس پرستاري در ايران تجديد نظر شود.

© حقوق سایت محفوظ است