۱۳۹۵-۰۳-۲۲

مقاله تاثير آموزش به روش تفکر استقرايي بر يادگيري دستور زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۰ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش به روش تفکر استقرايي بر يادگيري دستور زبان فارسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفكر استقرايي
مقاله آموزش سنتي
مقاله دستور زبان فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: كوپا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيده سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور دستيابي به ميزان تاثير كاربرد الگوي استقرايي بر يادگيري دانش آموزان در درس دستور زبان فارسي انجام شده است. پژوهشگران در اين تحقيق شبه آزمايشي از نوع دو گروهي ناهمسان با پيش آزمون و پس آزمون، از ميان جامعه آماري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه چهار شهر تهران، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي طبقه بندي شده، دو كلاس پنجم از يك مدرسه پسرانه و دو كلاس پنجم از يك مدرسه دخترانه را به عنوان نمونه آماري انتخاب كردند و سپس به روش تصادفي هر يك از دو كلاس را به عنوان گروه گواه و آزمايش در نظر گرفتند. گروه گواه براي تدريس با روش سنتي و گروه آزمايش با روش تفكر استقرايي در درس دستور زبان فارسي در نظر گرفته شدند.
پس از تهيه طرح درس دستور زبان فارسي پايه پنجم ابتدايي به روش استقرايي و تهيه ابزار اندازه گيري كه سوالات پيش آزمون و پس آزمون بودند، پس از اطمينان از روايي و اعتبار آنها، پيش آزمون، قبل از آموزش و پس آزمون پس از اجراي آموزش برگزار شد. سپس اطلاعات به دست آمده جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد بررسي، تحليل و مقايسه قرار گرفت و فرضيه پژوهش به وسيله آزمون t مبتني بر موثر بودن آموزش به روش تفكر استقرايي نسبت به روش سنتي تاييد شد. از نتايج ديگري كه از اين پژوهش به دست آمد مي توان به افزايش معنادار، سرعت و دوام يادگيري و افزايش مهارتهاي ارتباطي، شناختي و عاطفي مرتبط با اهداف درس فارسي دوره ابتدايي اشاره كرد.

© حقوق سایت محفوظ است