۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير آموزش ابزار وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعي و بهداشت رواني دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي دبيرستاني شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش ابزار وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعي و بهداشت رواني دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي دبيرستاني شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ابراز وجود
مقاله عزت نفس
مقاله بهداشت رواني
مقاله اضطراب اجتماعي
مقاله ابراز وجود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيسي عبدالكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شهني ييلاق منيجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، بهداشت رواني و اضطراب اجتماعي در دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي سال اول دبيرستان پرداخته شده است. جامعه آماري دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي سال اول دبيرستانهاي اهواز مي باشند. از بين ۲۰۰ نفر نمونه اوليه ۹۰ دانش آموز مضطرب اجتماعي انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه آزمايشي، دارونما و گواه گمارده شدند. ابزارهاي مورد استفاده عبارتند از: مقياس خود گزارشي مداد – کاغذي ابراز وجود براي نوجوانان، مقياس عزت نفس کوپر اسميت، مقياس اضطراب اجتماعي و فهرست تجديدنظر شده علايم رواني (SCL 90-R). طرح پژوهشي طرح پيش آزمون – پس آزمون با دو گروه کنترل مي باشد. نتايج تحليل فرضيه ها با استفاده از روش آماري تحليل واريانس نشان داد که آموزش ابراز وجود باعث افزايش ابراز وجود، عزت نفس و بهداشت رواني و کاهش اضطراب اجتماعي مي شود. اين تاثير فقط در گروه آزمايشي مشاهده شد و دو گروه ديگر تفاوت معني داري در پيش آزمون نداشتند. نتايج اين پژوهش موثر بودن آموزش ابراز وجود را در افزايش جسارت ورزي، عزت نفس و بهداشت رواني و کاهش اضطراب اجتماعي نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است