۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تاثير آموزش ابراز وجود بر ميزان اعتماد به نفس دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در ارمغان دانش از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش ابراز وجود بر ميزان اعتماد به نفس دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد به نفس
مقاله اموزش ابراز وجود
مقاله دانشجوي پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي باغ ملايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شهامت شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اعتماد به نفس رکني اساسي در سلامت روان محسوب مي شود که بر عملکرد انسان، به خصوص عملکرد شغلي او تاثير مي گذارد. متاسفانه گروه زيادي از پرستاران به دلايل مختلف از جمله؛ تشويق به فرمانبرداري، نامشخص بودن شرح وظايف و… فاقد اعتماد به نفس کافي و لازم هستند. اين مشکل در زنان به دلايل فرهنگي و اجتماعي از شدت و شيوع بيشتري برخوردار است. با توجه به مطالب فوق و از آنجا که تاکنون در زمينه روشهاي اصلاح اين مشکل تحقيقات چنداني صورت نگرفته است، اين پژوهش با هدف تعيين تاثير آموزش ابراز وجود بر ميزان اعتماد به نفس دانشجويان دختر دانشکده پرستاري و مامايي بوشهر انجام شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش نيمه تجربي در سال ۱۳۸۰ از بين کليه دانشجويان پرستاري دختر (۸۰ نفر) دانشکده پرستاري و مامايي بوشهر، بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف تعداد ۲۲ دانشجو که داراي حداقل اعتماد به نفس بودند انتخاب گرديده و پس از همتاسازي به طريق تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. آموزش ابراز وجود به گروه آزمايش ارايه شد، در حالي که گروه کنترل، آموزش خاصي نديدند. از پرسشنامه اعتماد به نفس کوپر اسميت پس از تاييد روايي و پايايي آن جهت سنجش اعتماد به نفس، به صورت پيش آزمون – پس آزمون استفاده گرديد. در اين پژوهش از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي مستقل، تي زوجي و همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: نمره ميانگين اعتماد به نفس در گروه آزمايش به طور معني داري از ۷٫۱۸ با انحراف معيار ۳٫۰۶ با ۱۱٫۳۶ با انحراف معيار ۱۰٫۲۳ افزايش يافت (P<0.05). اين تغييرات در گروه کنترل معني دار نبود. همچنين بين افزايش اعتماد به نفس با متغيرهاي دموگرافيک، جز در متغير درآمد خانواده (r=0.63) همبستگي معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: آموزش ابراز وجود تاثير زيادي بر بهبود و ارتقا اعتماد به نفس گروه آزمايش داشت که با توجه به فراگير بودن مشکل کمبود اعتماد به نفس و لزوم يافتن روشهاي مقابله با آن، توصيه مي شود تحقيقات بيشتري در آينده بر روي گروههاي ديگر پرستاران، به خصوص مردان انجام شود.

© حقوق سایت محفوظ است