۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مقاله تاثير آماده سازي زايماني با استفاده از مهارت هاي رفتاري – شناختي بر پيامدهاي زايمان زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۹۲ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۶ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آماده سازي زايماني با استفاده از مهارت هاي رفتاري – شناختي بر پيامدهاي زايمان زنان نخست زا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي سازگاري
مقاله استرس
مقاله زايمان طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورسندي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: وكيليان كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي گودرزي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حاملگي به سبب ايجاد وظايف تكاملي جديد مثل مادر شدن به عنوان يك دوره بحراني براي يك زن به شمار مي رود كه به دليل استرس زمان تولد امروزه تمايل زنان به سزارين افزايش يافته است. اين تحقيق به منظور بررسي اثرات آموزش مهارت هاي سازش با استرس بر پيامد هاي زايماني انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه مداخله اي بر روي ۶۴ مادر باردار نخست زا كه به طريق نمونه گيري خوشه اي وارد مطالعه شده و به طور تصادفي به ۲ گروه ۳۲ نفره مورد و شاهد تقسيم شدند، انجام گرديد. گروه آزمون در ۸ جلسه آموزشي كه بين ۲۲-۱۸ هفته حاملگي بودند مهارت هاي سازش با استرس را فرا گرفتند و در گروه كنترل هيچ مداخله اي انجام نگرفت. سپس پيامد زايمان در دو گروه مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن گروه آموزش ۱٫۴۰±۲۰٫۲۵ سال و در گروه كنترل ۱٫۸۶±۲۰٫۴۳ سال بود. ميزان تقاضاي زايمان سزارين در ۲ گروه تفاوت معني داري داشت ۳ نفر (۱۰%) در گروه مورد در مقابل ۱۲ نفر (۴۸%) در گروه شاهد (p=0.002). اگرچه زايمان زودرس و سزارين و وزن كم زمان تولد در گروه آموزش كمتر از گروه كنترل بود اما تفاوت معني دار نبود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه به نظر مي رسد آماده سازي زايماني با استفاده از مهارت هاي شناختي رفتاري روشي مناسب در كاهش پيامدهاي زايماني از جمله درخواست براي زايمان سزارين باشد.

© حقوق سایت محفوظ است