۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير آبياري تكميلي و تعيين نياز غذايي در زراعت نخود ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آبياري تكميلي و تعيين نياز غذايي در زراعت نخود ديم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري تكميلي
مقاله نخود ديم
مقاله نياز غذايي نخود ديم
مقاله زراعت نخود ديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف طليعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صياديان كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي آبياري تکميلي و کودهاي شيميايي در زراعت نخود ديم، آزمايشي به صورت اسپليت، اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳۶ تيمار در سه تکرار سال زراعي ۱۳۷۱ الي ۱۳۷۴ در ايستگاه تحقيقات ديم سرارود اجرا شد. در اين بررسي مراحل آبياري تکميلي I0 شاهد  ,I2 ,I1وI3  هر کدام به ميزان ۱۰۰ ميليمتر به ترتيب در مراحل غنچه کردن، غلاف بستن و دانه بستن در کرت هاي اصلي، سطوح مختلف فسفرP30,P0)  و(P60  در کرت هاي فرعي و سطوح مختلف نيتروژنN20, N0) و(N40  در کرت هاي فرعي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که آبياري تکميلي عملکرد دانه را افزايش داد. اين افزايش از طريق رشد رويشي (افزايش عملکرد کاه) و وزن هزاردانه حاصل شد. افزايش عملکرد ناشي از اثر آبياري تکميلي در مراحل غنچه کردن، غلاف بندي و پر کردن دانه نسبت به شاهد به ترتيب ۲۸، ۴۰ و ۵۶ درصد بود. لذا آبياري در مراحل آخر رشد موجب افزايش وزن هزاردانه و عملکرد دانه گرديد و به ازا هر ميليمتر آبياري در مرحله پرشدن دانه حدود ۵٫۹ کيلوگرم در هکتار به عملکرد آن اضافه شد. مصرف کود فسفر بر عملکرد دانه نخود ديم در هيچ کدام از سال هاي اجراي آزمايش معني دار نشد. در سال زراعي ۷۴-۱۳۷۳ اثر اصلي نيتروژن بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% معني دار بود و مصرف ۲۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و آبياري تکميلي در مرحله فنولوژيکي غلاف و دانه بستن نخود بدون مصرف کود فسفره در شرايط مشابه اقليمي و خاکي ايستگاه تحقيقات ديم سرارود قابل توصيه مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است