۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله بيان آکواپورين NtPIP2;1 توتون در اووسيت هاي زنوپوس و مطالعه حساسيت آن نسبت به جيوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلول و بافت از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بيان آکواپورين NtPIP2;1 توتون در اووسيت هاي زنوپوس و مطالعه حساسيت آن نسبت به جيوه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکواپورين
مقاله توتون
مقاله جيوه
مقاله اووسيت
مقاله زنوپوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهديه نجف آبادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مستاجران اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: کاتسوهارا ماکي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: حرکت آب از عرض غشا هاي سلولي در اثر حضور کانال هاي آبي به نام آکواپورين ها (AQPs) تسهيل مي شود. ترکيبات جيوه يکي از بازدارنده هاي قوي آکواپورين هاي گياهي و جانوري مي باشند. به هر حال چندين فرم مشابه از آکواپورين ها مانند NtAQP1 در گياه توتون توسط جيوه ممانعت نمي شوند. هدف از اين تحقيق بررسي حساسيت آکواپورين NtPIP2;1 جداسازي شده از توتون نسبت به جيوه است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي پس از سنتز cRNA مربوط به NtPIP2;1، تزريق آن به داخل اووسيت هاي زنوپوس توسط ميکرواينجکشن صورت گرفت. پس از دو روز انکوبه کردن اووسيت ها، آنها به مدت ۱۰ دقيقه در معرض ۱ ميلي مولار کلرور جيوه قرار گرفته، سپس آزمون انبساط حجم اووسيت در محيط هيپوتونيک انجام و ضريب نفوذپذيري غشا (Pf) اووسيت تعيين شد.
نتايج: P¦ محاسبه شده براي اووسيت هاي گروه کنترل و تيمار شده با کلرور جيوه که هر دو آکواپورين NtPIP2;1 را بيان مي کنند به ترتيب برابر با ۲-۱۰×۹۹٫۰ و ۲-۱۰×۹۸٫۰ سانتيمتر بر ثانيه بود که تفاوت معني داري با يکديگر نشان ندادند .(p>0.05) مقايسه توالي اسيد آمينه آکواپورين NtPIP2;1 با NtAQP1 (غيرحساس به جيوه) نشان داد که NtPIP2;1 همانند NtAQP1 در نزديک منفذ آبي داراي اسيد آمينه ترئونين به جاي سيستئين مي باشد.
نتيجه گيري: NtPIP2;1 يک آکواپورين غير حساس به جيوه را در گياه توتون کدگذاري مي کند و اين به دليل جايگزيني اسيدآمينه سيستئين در نزديک منفذ آبي با ترئونين مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است