۱۳۹۵-۰۴-۲۹

مقاله به کارگيري نظريه «رفتار برنامه ريزي شده» در پيش بيني رفتار مسواک زدن دانش آموزان دبيرستاني شهر قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: به کارگيري نظريه «رفتار برنامه ريزي شده» در پيش بيني رفتار مسواک زدن دانش آموزان دبيرستاني شهر قزوين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت دهان و دندان
مقاله دانش آموزان
مقاله نظريه رفتار برنامه ريزي شده
مقاله برنامه ريزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاكپورحاجي آقا امير
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علي رغم اينکه قصد در نظريه «رفتار برنامه ريزي شده» مهمترين پيش بيني کننده رفتار است، اما مطالعات نشان داده اند که قصد رفتاري از قابليت پيشگويي بالايي براي رفتارهاي بهداشتي برخوردار نيست. هدف اين مطالعه به کارگيري نظريه رفتار برنامه ريزي شده در پيشگويي رفتار مسواک زدن دانش آموزان دبيرستاني شهر قزوين مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه که از نوع مقطعي است ۳۸۳ دانش آموز به طور تصادفي از دبيرستانهاي شهر قزوين براي شرکت در مطالعه انتخاب شدند. پرسشنامه اي شامل سوالات دموگرافيک، نگرش، هنجار انتزاعي، کنترل رفتار درک شده، قصد رفتاري، برنامه ريزي براي عمل و برنامه ريزي براي از عهده برآمدن راجع به مسواک زدن توسط دانش آموزان تکميل گرديد. آناليز عاملي تاييدي و مدل رگرسيون سلسله مراتبي براي داده هاي گردآوري شده انجام پذيرفت.
يافته ها: ميانگين سني دانش آموزان ۱۵٫۴۱ بود. ۵۰٫۲% از دانش آموزان پسر بودند. ۱۵٫۱% از دانش آموزان مورد بررسي گزارش کردند که مسواک نمي زنند. آناليز عاملي تاييدي از مدل ابتدايي (همه سوالات) نشان داد که نگرش، هنجار انتزاعي، کنترل رفتاري درک شده، قصد رفتاري، برنامه ريزي براي عمل و برنامه ريزي براي از عهده برآمدن برازش کافي را داشتند. همچنين، با افزودن دو سازه برنامه ريزي براي عمل و برنامه ريزي براي از عهده برآمدن به نظريه رفتار برنامه ريزي شده، درصد واريانس رفتار مسواک زدن به ميزان ۱۱٫۱% افزايش يافت.
نتيجه گيري: نتايج آناليز عاملي تاييدي روايي سازه هاي نگرش، هنجار انتزاعي، کنترل رفتاري درک شده، قصد رفتاري، برنامه ريزي براي عمل و برنامه ريزي براي از عهده برآمدن را تاييد کرد. همچنين دو سازه اضافه شده به مدل اصلي (برنامه ريزي براي عمل و برنامه ريزي براي از عهده برآمدن) مي توانند در کاهش فاصله بين قصد-رفتار در نظريه رفتار برنامه ريزي شده موثر باشند.

© حقوق سایت محفوظ است