۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله بررسي کاربرد سطوح مختلف کود دامي و پليمر سوپرجاذب بر ويژگي هاي کمي، کيفي٬ فيزيولوژيکي و بيوشيميايي سويا در شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۳۷۵ تا ۳۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کاربرد سطوح مختلف کود دامي و پليمر سوپرجاذب بر ويژگي هاي کمي، کيفي٬ فيزيولوژيکي و بيوشيميايي سويا در شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيدان
مقاله صفات فيزيولوژيکي
مقاله تنش خشکي
مقاله سوپرجاذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مقدم حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر کود دامي و سوپرجاذب در شرايط تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي گياه سويا آزمايشي به صورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي و درسه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل عامل آبياري در دو سطح (آبياري معمول و قطع آبياري از مرحله تشکيل غلاف)، عامل دوم کود دامي در سه سطح (عدم مصرف، ۱۵ و  30تن در هکتار کود دامي) و عامل سوم سوپرجاذب در دو سطح (عدم مصرف و مصرف سوپرجاذب) بود. عامل آبياري در کرت اصلي و عوامل کود دامي و سوپرجاذب به صورت فاکتوريل در داخل کرت هاي فرعي قرار گرفت. نتايج نشان داد که عامل آبياري تاثير معني داري برعملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و آنزيم هاي آنتي اکسيدانت داشت. اثر متقابل سه گانه آبياري، کود دامي و سوپرجاذب نيز تاثير معني داري بر کلروفيل a، a+b، آنزيم هاي آنتي اکسيدانت، هدايت الکتريکي برگ، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک داشت. در شرايط تنش خشکي، تمام ويژگي هاي گياه تحت تاثير قرار گرفت و در مقايسه با شرايط آبياري معمول کاهش يافت. در وضعيت تنش کم آبي، ويژگي هاي فيزيولوژيک گياه کاهش يافت در حاليکه ويژگي هاي بيوشيمايي آن افزايش نشان داد. نتايج نشان داد که تنش کم آبي در حالي که فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت را بالا مي برد، باعث کاهش عملکرد دانه و هدايت الکتريکي برگ مي شود. در مقابل کاربرد سوپرجاذب و کود دامي تاثير مثبتي بر عملکرد دانه و بهبود هدايت الکتريکي برگ داشته است. نتايج نشان داد زماني که گياهان به طور کامل آبياري شوند، سوپر جاذب و کود دامي (۳۰ تن در هکتار) باعث افزايش عملکرد دانه مي شوند. کاربرد سوپرجاذب در شرايط تنش کم آبي نسبت به شرايط آبياري مطلوب تاثيرگذارتر بود. در نهايت مي توان به اين نتيجه رسيد که سوپرجاذب و کود دامي مي توانند باعث بهبود شرايط رشد گياه سويا در شرايط تنش کم آبي شوند.

© حقوق سایت محفوظ است