۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله بررسي کارآيي روش زنجيره اي پلي مرآز با نسخه برداري معکوس در تعيين اشريشيا کلي موجود در آب آشاميدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۴۲۱ تا ۴۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي روش زنجيره اي پلي مرآز با نسخه برداري معکوس در تعيين اشريشيا کلي موجود در آب آشاميدني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي آب
مقاله اشريشيا کلي
مقاله واکنش زنجيره اي پلي مرآز معکوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قنادزاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: هاتف سلمانيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوي راد احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مسعوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: واکنش زنجيره اي پلي مرآز (Polymerase chain reaction PCR) از نظر سرعت، دقت و کارآيي نسبت به ساير روش هاي تشخيص اشريشياکلي در آب، ارجحيت دارد. بروز نتايج مثبت کاذب از معايب اين روش است و براي رفع اين مشکل مي-توان از واکنش زنجيره اي پلي مرآز معکوس (Reverse transcriptase- polymerase chain reaction RT-PCR) استفاده نمود. در اين تحقيق سعي گرديده تا علاوه بر تعيين کارآيي روش RT-PCR، ميزان حساسيت اين روش براي شناسايي اشريشياکلي آب در مقايسه با روش (Most Probable Number) MPN نيز مورد بررسي قرار گيرد.
مواد و روش ها: با استفاده از ترادف ژني ۱۶ srRNA اشريشياکلي پرايمرهاي SF (S rRNA Forward) و SR (S rRNA Reverse) طراحي شدند. رقت هاي مختلف از باکتري در آب مقطر تهيه شده و سوسپانسيون باکتري از دو نوع فيلتر FHLP و HAWP، عبور داده شد. سپس، RT-PCR انجام گرديد. شناسايي آلودگي ۱۵ حلقه چاه آب شهر اراک و مقايسه آن با روش MPN براي بررسي کارآيي روش فوق انجام گرفت.
نتايج: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که RT-PCR قادر است وجود باکتري در رقت هاي مختلف را شناسايي کند. فيلترهاي هيدروفوبيک از جمله FHLP در مقايسه با فيلترهاي هيدروفيليک HAWP توانايي بالاتري در جدا سازي باکتري ها دارند. به علاوه، مقايسه شناسايي آلودگي آب با دو روش MPN و RT-PCR انجام گرفته در اين تحقيق نشان دهنده کارآيي بالاي روش RT-PCR بود.
نتيجه گيري: با استفاده از RT-PCR که حساسيت بيشتري نسبت به روش MPN دارد، مي توان وجود باکتري حتي در رقت هاي بسيار پايين را نشان داد. همچنين، فيلترهاي هيدروفوبيک نسبت به فيلترهاي هيدروفيليک قدرت بيشتري در جذب باکتري ها دارند.

© حقوق سایت محفوظ است