۱۳۹۵-۰۵-۰۲

مقاله بررسي چند شکلي ژن لپتين در گاوهاي نر هلشتاين ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي چند شکلي ژن لپتين در گاوهاي نر هلشتاين ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژن لپتين
مقاله روش PCR
مقاله گاوهاي نر هلشتاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمد قاسملو رامين
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه كاشان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اميري نيا سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: کلبه داري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صيادنژاد محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين چندشکلي در ژن لپتين گاو و بررسي ارتباط آن با صفات توليد، از DNA تعداد ۵۹ راس گاو نر پروف شده داخل کشور که در آزمايشگاه بيوتکنولوژي موسسه تحقيقات علوم دامي کشور استخراج گرديد، استفاده شد. با استفاده از روشPCR ، يک قطعه با اندازه ۵۸۱ جفت باز از ژن لپتين (شامل اگزون دو، قسمتي از اينترون يک و قسمتي از اينترون دو) تکثير شد. سپس با استفاده از آنزيم برش دهنده Bsec1، قطعه مورد تکثير هضم شد. چندشکلي مورد نظر يک جانشيني يک نوکلئوتيدي (تبديل آدنين (A) به تيمين ((T) در موقعيت ۴۱۳ قطعه مورد تکثير مي باشد که منجر به تبديل اسيد آمينه تيروزين (tAt) به فنيل آلانين (tTt) مي شود. در شکل وحشي (آلل(A ، يک جايگاه شناسايي (AT↓CGAT) براي آنزيم برش دهنده Bsecl وجود دارد که قطعه مورد تکثير را در آن ناحيه برش مي دهد و دو قطعه با اندازه هاي ۱۶۹ و ۴۱۲ جفت باز حاصل مي شود. در آلل جهش يافته (آلل T)، قطعه مورد نظر برش نمي خورد و بنابراين يک قطعه با اندازه ۵۸۱ جفت باز حاصل مي شود. در تحقيق حاضر، هر سه نوع باند با اندازه هاي ۱۶۹، ۴۱۲ و ۵۸۱ جفت باز مشاهده شد که وجود چندشکلي را در جامعه مورد مطالعه نشان مي دهد. دو ژنوتيپ AA و AT به ترتيب با تعداد ۵۸ و يک نمونه در اين جامعه مشاهده شد. فراواني آلل وحشي (A)، ۹۹٫۱۵درصد و فراواني آلل جهش يافته (T)، ۰٫۸۵ درصد بود. نتايج ساير تحقيقات نيز کم بودن فراواني آلل جهش يافته (T) را در نژادهاي مختلف نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است