۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي چرخه سيستم كاتاليزور ميوني در مخلوط D/T با در نظر گرفتن تشكيل مولكولهاي دوميوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي چرخه سيستم كاتاليزور ميوني در مخلوط D/T با در نظر گرفتن تشكيل مولكولهاي دوميوني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخه ميوني
مقاله همجوشي
مقاله كاتاليزور ميوني
مقاله چهار جسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مطلق سيده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چرخه ميوني در همجوشي کاتاليزور ميوني تابع پارامترهايي مانند دما، ضريب چسبندگي ميوني، چگالي هيدروژن مايع و کسر غلظتهاي انتخابي ايزوتوپهاي هيدروژن است. اين بستگيها در مطالعات همجوشي کاتاليزور ميوني سه جسمي مورد توجه قرار گرفته است. در کارهاي تحقيقاتي اخير، رفتارهاي پايه اي تشکيل مولکولهاي چهار جسمي  ptmm, pdmm, dtmm, ddµµ, ttmm, ppmm مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده شده است که آهنگهاي تشکيل براي چنين مولکولهاي چهار جسمي به مقدار قابل ملاحظه اي بزرگتر از مولکولهاي سه جسمي هسته هاي مشابه يعني ppm,  ttm, ddm, dtm, pdm, ptm است و بخصوص براي dtmm آهنگ همجوشي  برابرs-1  1013×   » Rf(dt) گزارش شده است که حدود ۴۰ مرتبه از آهنگ همجوشي در dtm بزرگتر است. اهميت واکنشهاي مطرح شده ما را بر آن داشت تا در همجوشي کاتاليزور ميوني در مخلوط دو گاز D/T آثار تشکيل مولکولهاي چهار جسمي را جستجو کنيم. در اين کار تحقيقاتي به علت عدم دسترسي به تمام داده هاي مورد نياز فقط شاخه اصلي تشکيل مولکولهاي چهار جسمي dtmm را بررسي کرده ايم و براي اين منظور ابتدا شبکه واکنش جامع مربوط به مخلوط D/T را با در نظر گرفتن تشکيل مولکولهاي چهار جسمي dtmm معرفي و معادلات ديناميکي حاکم بر آن را در حالت پايا براي محدوده دمايي K1400-100 در ازاي چگاليهاي مختلف و غلظت نسبي دوتريوم و تريتيوم، با در نظر گرفتن بستگي چگالي، غلظت نسبي تريتيوم و دما براي ضريب چسبندگي موثر ميون حل و ضرايب تکثير ميوني Xdtm و Xdtmm را که به ترتيب براي حالتهاي dtm و dtmm مي باشند، محاسبه و جوابها مقايسه شده است. به علت در دسترس نبودن اندازه دقيق آهنگ تشکيل مولکولهاي چهار جسمي dtmm و  la، مقدار آن حداکثر به اندازه آهنگ چسبيدن ميون به دوترون ۱-s 12 10 و حداقل به اندازه آهنگ تشکيل مزومولکول dtm، يعني ۱-s 9 10 انتخاب گرديده است. مقايسه نتايج حاصل از محاسبات و تجربه براي ضريب تکثير ميوني نشان مي دهد که انتخاب ۱-s 109 la= بيشترين نزديکي را با جوابهاي آزمايشگاهي دارد. در نهايت نقش تشکيل مولکولهاي چهار جسمي و همجوشي آنها در تعيين ضريب تکثير ميوني از طريق تئوري و تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. مقايسه اين نتايج نشان مي دهد که عدم اعمال واکنشهاي چهار جسمي براي سيستمهاي در حال تحقيق امروزي که معمولا با چشمه هاي ميوني شدت بالا نيستند تاثير زيادي در نتايج محاسبات سه جسمي ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است