۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله بررسي پلي مورفيسم ۵۹۲- اينترلوکين ۱۰ در بيماران آلوده به ويروس هپاتيت B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۲۴۳۴ تا ۲۴۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي پلي مورفيسم ۵۹۲- اينترلوکين ۱۰ در بيماران آلوده به ويروس هپاتيت B
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترلوکين
مقاله ۱۰
مقاله پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي
مقاله ويروس هپاتيت B؛ Allele- specific amplification- polymerase chain reaction

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري منصوري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صنعتي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه زاده فاضلي سيدابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ نيا منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت با هپاتيت B ممکن است نتايج کلينيکي مختلفي را ايجاد کند. شواهد قوي وجود دارد که شان مي دهد عوامل ژنتيکي ميزبان نقشي اصلي در تعيين پيامد عفونت هپاتيت B بازي مي کند. پلي مورفيسم ها در ناحيه پروموتري اينترلوکين-۱۰ (IL-10)، توليد آن و استعداد به بيماري هاي التهابي را تحت تاثير قرار مي دهند. از اين رو، اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين اين پلي مورفيسم با استعداد ابتلا به عفونت HBV (Hepatitis B virus) در بيماران ايراني انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه، ۱۰۰ بيمار مبتلا به HBV و ۱۰۰ فرد سالم به طور تصادفي انتخاب شدند. با روش نمک اشباع DNA ژنومي از بافيکوت استخراج شد. ژنوتيپ هاي (A/C) IL-10 توسط روش PCR (Polymerase chain reaction) اختصاصي آلل تعيين شدند. محصولات PCR روي ژل آگارز ۱٫۵ درصد، الکتروفورز شدند و براي تجزيه و تحليل آماري از آزمون X2 استفاده شد.
يافته ها: فراواني ژنوتيپ هموزيگوت IL-10-592 CC در بيماران مبتلا به ۱۶HBV درصد و در افراد سالم ۱۲ درصد بود و هيچ تفاوت معني داري از نظر ژنوتيپ هاي مختلف بين دو گروه مشاهده نشد (p=0.5). همچنين فراواني آلل واريانت C در گروه بيماران مبتلا به ۵۵٫۵ HBV درصد و در افراد سالم ۵۳ درصد بود که از نظر آماري تفاوت معني داري نداشت (P=0.6).
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها ارتباطي بين پلي مورفيسم IL-10-592 A/C در جمعيت مورد مطالعه و استعداد ابتلاي افراد به عفونت HBV وجود ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است