۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مقاله بررسي پراکنش گاوماهي شني (Neogobius fluviatilis pallasi) در سواحل جنوب غربي درياي خزر (آب هاي استان گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زيستي از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پراکنش گاوماهي شني (Neogobius fluviatilis pallasi) در سواحل جنوب غربي درياي خزر (آب هاي استان گيلان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياي خزر
مقاله استان گيلان
مقاله گاوماهي شني
مقاله Neogobius fluviatilis
مقاله پراکنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پوربي ريا حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: سرپناه سوركوهي علي نقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر روي پراکنش زيرگونه Neogobius fluviatilis pallasi در آب هاي سواحل استان گيلان واقع در جنوب درياي خزر از مهر ۱۳۸۴ تا شهريور ۱۳۸۵ به مدت يک سال انجام گرفت. نمونه هاي گاوماهي شني از ساحل تا عمق ۱۵ متري سواحل آستارا، انزلي و چابكسر و به صورت ماهانه با استفاده از ترال كفي، صيد شده و تراكم گاوماهي شني به ازاي هر ترال كشي و نيز به هكتار و فراواني مطلق و نسبي آن به ازاي هر ايستگاه تعيين گرديد. نتايج نشان داد که گاوماهي شني در منطقه مطالعاتي در دي ماه با فراواني ۷٫۷۰ درصد کمترين و در آذرماه با فراواني ۳۲٫۸۵ درصد، بيشترين نسبت کل صيد را به خود اختصاص داده و در اين ماه ها نيز با ۹٫۹۸ و ۴۱٫۶۴ درصد از کل گاوماهيان صيد شده به ترتيب کمترين و بيشترين فراواني را داشته است. نتايج نشان داد که ميانگين تراکم گاوماهي شني در اعماق ۰ تا ۵، ۵ تا ۱۰ و ۱۰ تا ۱۵ متر با افزايش عمق به طور قابل ملاحظه اي کاسته شده است. همچنين بيشترين فراواني اين گونه در ساحل آستارا مشاهده گرديد. آزمون ناپارامتريک نشان داد که اثر متقابل بين فاکتورهاي مختلف وجود دارد و معلوم گرديد که در بين عمق، ايستگاه و ايستگاه – عمق ، تنها عمق است که بر فراواني مطلق اين ماهي اثر دارد. بررسي ضريب همبستگي عوامل زيستي و غيرزيستي مورد مطالعه با فراواني گاوماهي شني با استفاده از آزمون ناپارامتريک نشان داد که همبستگي بين فراواني گاوماهي شني با کل صيد ۰٫۷۰۳، با گاوماهيان ۰٫۶۷۲، با دما ۰٫۶۸۳ و اکسيژن محلول ۰٫۴۱۹ در سطح اطمينان ۹۹ درصد ولي با زئوپلانکتون ۰٫۳۰۰- و فيتوپلانکتون ۰٫۳۸۸- و به ترتيب در سطح اطمينان ۹۵ و ۹۹ درصد تعيين گرديده و با ساير عوامل همبستگي وجود ندارد. بررسي اين فاکتورها نيز با استفاده از آناليز تجزيه مولفه اصلي (PCA) نشان داد که نزديک ترين عوامل به ميزان فراواني مطلق و نيز تراکم وزني گاوماهي شني به ترتيب فراواني گاوماهيان، کل صيد، دما و اکسيژن مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است