۱۳۹۵-۰۱-۱۱

مقاله بررسي پايداري و تخريب حرارتي کامپوزيت هاي حاوي پلي وينيل کلرايد/ پلي متيل متاکريلات/ نانوخاک رس آلي دوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي) از صفحه ۱۴۲ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پايداري و تخريب حرارتي کامپوزيت هاي حاوي پلي وينيل کلرايد/ پلي متيل متاکريلات/ نانوخاک رس آلي دوست
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي وينيل کلرايد
مقاله خاک رس اصلاح شده
مقاله هيدروکلريدزدايي
مقاله خواص حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورنصراله مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: منافي صاحبعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي انگجي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، مطالعه اثر نانوخاک رس اصلاح شده و گرانول پلي متيل متاکريلات (PMMA) بر روي پايداري و تخريب حرارتي پلي وينيل کلرايد (PVC)  مي باشد. نمونه هاي تهيه شده توسط تحليل حرارت سنجي وزني و افتراقي(TG-DT) ، تفرق اشعه ايکس (XRD) و ميکروسکوپ الکتروني روبشي با گسيل ميداني (FE-SEM) ارزيابي شدند. با توجه به تغيير رنگ مشهود PVC به علت تشکيل يافتن پيوندهاي دوگانه متناوب که از آزاد شدن هيدروکلريد اسيد (HCl) از زنجيره اصلي PVC ناشي مي شود، از اين رو روشي براي يافتن محدوده زماني رخ دادن پديده تخريب حرارتي ارائه مي شود. به کمک اين روش، محدوده زماني تغيير رنگ محسوس نمونه نسبت به رنگ آن در زمان مرجع تعيين شده و با توجه به شدت تغيير رنگ ايجاد شده در نمونه، درباره تخريب حرارتي آن بحث مي شود. به علت بي رنگ بودن گرانول PMMA تفاوت رنگ نمونه حاويPMMA  و نانوخاک رس نسبت به نمونه حاوي فقط نانوخاک رس زياد نمي باشد. طبق نتايج حاصل از تحليلTG-DT ، دماي هيدروکلريدزدايي و تجزيه حرارتي نمونه هاي حاوي گرانول PMMA  نسبت به نمونه حاوي فقط مواد متشکل PVC پايين آمده است.

© حقوق سایت محفوظ است