۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي پايايي و روايي مقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون و مقايسه عملكرد دختران و پسران دبيرستاني در اين مقياس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي و روايي مقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون و مقايسه عملكرد دختران و پسران دبيرستاني در اين مقياس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهاي اجتماعي
مقاله مقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون
مقاله روايي – پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: خير محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر، بررسي پايايي و روايي مقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون در فرهنگ ايراني و نيز مقايسه مهارتهاي اجتماعي دختران و پسران نوجوان دبيرستاني بود. براي اين منظور، مقياس ياد شده به ۵۶۲ نفر از دانش آموزان دبيرستاني شيراز داده شد و پس از تکميل، با استفاده از يک شاخص ۵ درجه اي نمره گذاري گرديد. براي محاسبه پايايي مقياس، از روش آلفاي کرونباخ و تنصيف استفاده گرديد و ضرايب مطلوب و مناسبي بدست آمد. براي بررسي روايي سازه مقياس ياد شده، از روش تحليل عوامل استفاده شد و پنج عامل بدست آمد. در عامل مربوط به مهارتهاي اجتماعي مناسب، نمرات دختران به نحو معني داري بيشتر از پسران و در عامل مربوط به رابطه با همسالان، نمرات پسران به نحو معني داري بيشتر از دختران بود. اگر چه که در نمره کل مقياس تفاوت معني داري بين اين دو جنس مشاهده نگرديد.

© حقوق سایت محفوظ است