۱۳۹۵-۰۲-۰۲

مقاله بررسي پاتولوژيک مننژيوم با مارکرهاي ki 67 و p53 در مراجعين به بيمارستان شهداي تجريش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي پاتولوژيک مننژيوم با مارکرهاي ki 67 و p53 در مراجعين به بيمارستان شهداي تجريش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مننژيوم
مقاله ki 67
مقاله p53
مقاله تکنيک ريز آرايه بافتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي خوزاني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: صولت يكاني سيدفريد
جناب آقای / سرکار خانم: مجد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مننژيوم شايع ترين تومور سيستم عصبي مرکزي است و با توجه به اهميت بيماري و گزارشي از همراه بودن آن با مارکرهاي ki 67 و p 53 و گزارش تنها يک مورد از وضعيت آن در کشور و به منظور تعيين پروگنوز بهتر مننژيوم با استفاده از مارکرهاي ki 67 و p53 اين تحقيق روي مراجعين بيمارستان شهداي تجريش در سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسي: تحقيق با روش مقطعي روي کليه نمونه هاي با تشخيص قطعي مننژيوم انجام گرفت. تشخيص قطعي با پاتولوژي بوده و طبقه بندي مننژيوم بر حسب گريد آنها و مطابق با معيار گريدينگ سال ۲۰۰۷ سازمان بهداشت جهاني با روش ريزآرايه بافتي بر روي بلوک هاي پارافيني انجام گرفت، به اين ترتيب که روي تنها يک اسلايد شيشه اي تعداد زيادي از قطعات سوزني تومورهاي با گريدهاي مختلف از روي بلوک هاي پارافيني قرار گرفت و مارکرهاي ki67 و p53 با روش ايمونوهيستوشيمي بررسي گرديد. ميزان رنگ آميزي دو مارکر بر اساس تعيين درصد سلول هاي رنگ شده و شدت رنگ آميزي با مارکر توصيفي بررسي گرديد.
يافته ها: از ۸۹ تومور واجد شرايط، ۴۳٫۸۲% گريد يک، ۴۴٫۹۴% گريد دو، ۳٫۳۷% گريد سه، ۴٫۴۹% گروه مننژيوم با نماي آتيپيک و ۳٫۳۷% مننژيوم با تهاجم به مغز بودند. ميانگين p53 در گريد يک ۳۱٫۲۸، در گريد دو ۵۷٫۷۷%، در گريد سه ۶۰، در مننژيوم با نماي آتيپيک ۴۷٫۵ و در مننژيوم با تهاجم به مغز ۶۵ بود (p=0.087) در مورد شاخص ki 67، ميانگين آن در گريد يک ۷٫۴۶، در گريد دو ۳۳٫۵، در گريد سه ۲۲٫۵، در مننژيوم با نماي آتيپيک ۱۰٫۷۸ و در موارد با تهاجم به مغز ۲۰ بود (p=0.032).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که ارتباطي بين ki 67 و گريد مننژيوم وجود داشته باشد. انجام مطالعات تحليلي و متعاقب آن بررسي هاي تجربي را توصيه مي نماييم.

© حقوق سایت محفوظ است