۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي و مقايسه مهارتهاي آگاهي واجي و سرعت ناميدن در كودكان نارساخوان و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه مهارتهاي آگاهي واجي و سرعت ناميدن در كودكان نارساخوان و عادي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارساخواني
مقاله آگاهي واجي
مقاله سرعت ناميدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشتري عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي طاهره سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در طي دهه هاي اخير ارتباط ميان نقص در مهارتهاي آگاهي واجي با مشکلات خواندن بطور وسيعي پذيرفته شده است و عمده ترين علت نارساخواني، مشکلات پردازش واجي در نظر گرفته شده است. اگر چه نتايج تحقيقات اخير در زمينه سرعت ناميدن، حاکي از اينست که اين مهارت منبع احتمالي ديگري جهت نارساخواني مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه مهارتهاي آگاهي واجي و سرعت ناميدن بر روي ۵۸ کودک پايه دوم ابتدايي شهر تهران صورت گرفته است. ۲۸ نفر از آزمودنيها نارساخوان و ۳۰ نفر عادي بودند. تکاليف مورد استفاده در اين تحقيق عبارت بودند از: آزمون آگاهي واج شناختي دستجردي (۱۳۸۱). کليه اطلاعات جمع آوري شده در اين پژوهش با استفاده از آزمونهاي آماري تي مستقل و يومن ويتني مورد تحليل قرار گرفتند، همچنين همبستگي ميان مهارتهاي آگاهي واجي و سرعت ناميدن با استفاده از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن در دو گروه آزمودنيها مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از اجراي آزمونهاي آماري حاکي از آن است که بين گروه نارساخوان و عادي در مهارتهاي مذکور تفاوت معني داري وجود دارد و گروه نارساخوان در هر دو مهارت ضعيف تر از گروه عادي مي باشد. همچنين در اين پژوهش ميان مهارتهاي آگاهي واجي و سرعت ناميدن همبستگي معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نيز همسو بسياري از تحقيقات مشابه، نشانگر وجود مشکلات آگاهي واجي و سرعت ناميدن در افراد نارسا خوان است. از نظر ديگر عدم همبستگي معنادار ميان دو مهارت مي تواند نشانگر آن باشد که سرعت ناميدن مستقل از آگاهي واجي است.

© حقوق سایت محفوظ است