۱۳۹۴-۱۲-۲۱

مقاله بررسي و مقايسه ظروف کشت رايج و بيوراکتور تناوبي جهت تکثير انبوه پايه GF677 هيبريد (هلو × بادام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ظروف کشت رايج و بيوراکتور تناوبي جهت تکثير انبوه پايه GF677 هيبريد (هلو × بادام)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوراکتور تناوبي
مقاله ريزازديادي
مقاله پايه هيبريد هلو و بادام (GF677)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: انتصاري مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايه GF677 به طور معمول بعنوان پايه مقاوم به کمبود آهن براي هلو و بادام استفاده مي شود. بنابراين تکثير انبوه از طريق کشت بافت براي توليد تجاري اين پايه مهم مي باشد. امروزه کاربرد بيوراکتورهاي گياهي در ريزازديادي گياهان مي تواند هزينه توليد را کاهش داده و آن را توجيه اقتصادي نمايد. بر اين اساس، هدف از اجراي اين تحقيق بررسي امکان استفاده از بيوراکتور تناوبي در ريزازديادي پايه هيبريد هلو و بادام و بهينه سازي شرايط کشت آن مي باشد. در اين تحقيق، ۱۵ – ۱۰ عدد گياهچه هاي حاصل از کشت جوانه هاي جانبي در شرايط درون شيشه با ارتفاع ۲- ۱٫۵ سانتي متر در بيوراکتورها (تک پارچه و دو پارچه) و ظروف کشت رايج کشت گرديدند. محيط کشت استفاده شده در بيوراکتورها MS تغييريافته حاوي ۱ ميلي گرم در ليتر BAP، ۰٫۲ ميلي گرم در ليتر GA3 و %۳ ساکارز به صورت مايع براي تکثير در بيوراکتور مورد استفاده قرار گرفت و تغذيه تناوبي ريزنمونه ها در هر ۲۴ ساعت به مدت ۱۰ دقيقه برقرار گرديد. مقايسه تکثير در مرحله پرآوري شاخه در بيوراکتور و ظروف ۳۰۰ ميلي ليتري با ۳ تکرار انجام گرفت. نتايج نشان داد که تکثير در بيوراکتورها از حيث تعداد شاخه، ارتفاع شاخه، وزن تر و وزن خشک در مقايسه با سيستم کشت رايج در سطح ۱ درصد تفاوت معني داري داشتند. به طوري که در بيوراکتور متوسط حدود ۶۰۰ شاخه با ارتفاع ۷٫۴۳ سانتي متر در مقابل ۲۰ شاخه با ارتفاع ۲٫۴۷ سانتي متر در ظرف رايج توليد شد.

© حقوق سایت محفوظ است