۱۳۹۵-۰۳-۰۸

مقاله بررسي و مقايسه دو روش كاهش وزن در كشتي گيران تمرين كرده ۲۵-۲۰ ساله خراساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه دو روش كاهش وزن در كشتي گيران تمرين كرده ۲۵-۲۰ ساله خراساني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاهش وزن سنتي (شديد)
مقاله كاهش وزن تند
مقاله كشتي گير تمرين كرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدلمير امير
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رواسي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه دو روش كاهش وزن در كشتي گيران تمرين كرده ۲۵-۲۰ ساله بود. به اين منظور ۳۰ نفر از كشتي گيران تمرين كرده استان خراسان با محدوده سني ۲۵-۲۰ سال به صورت داوطلبانه انتخا ب و به طور تصادفي به دو گروه كاهش وزني حاد (سريع) و گروه كاهش وزني كند (پيشنهادي توسط محققين) تقسيم شدند. قبل و ۱۶ ساعت بعد از دوره كاهش وزن، از هر دو گروه به وسيله كاليپرلافايت درصد چربي و هم چنين آزمون هايي براي ارزيابي قدرت و استقامت بالاتنه و پايين تنه گرفته شد. از آزمودني ها خواسته شد كه ۴ درصد از وزن خود را كاهش دهند. گروه اول به طور سنتي با استفاده از سونا و رژيم سخت غذايي طي ۴۸ ساعت و گروه دوم بر اساس روشي جديد بر پايه رژيم خاصي كه توسط محققان برنامه ريزي شده بود (۱۲ روز)، به كاهش وزن پرداختند. متغيرهاي جمع آوري شده عبارت بودند از: پرس سينه و اسكات پا با۱RM (براي اندازه گيري قدرت بالاتنه و پايين تنه)، حداكثر تكرار حركات پرس سينه، اسكات پا با ۴۰ ۱RM درصد و حداكثر اجراي بارفيكس (براي اندازه گيري استقامت بالاتنه و پايين تنه) و درصد چربي بدن. داده ها به وسيله نرم افزار SPSS و آزمون t زوجي تجزيه و تحليل شد. يافته ها نشان داد كه كاهش سريع وزن موجب كاهش معني دار قدرت بالاتنه و استقامت بالاتنه و پايين تنه شد، در حالي كه قدرت پايين تنه و درصد چربي تغيير معني داري نداشت، اما در گروه كاهش وزن كند، درصد چربي كاهش معني داري نشان داد و هيچ يك از عوامل ذكرشده تغيير معني داري نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است