۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي و مقايسه برخي از جنبه هاي مهارت واجشناختي در دو روش كل خواني و آوايي دانش آموزان دختر پايه اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در توانبخشي از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه برخي از جنبه هاي مهارت واجشناختي در دو روش كل خواني و آوايي دانش آموزان دختر پايه اول
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي واجشناختي
مقاله روش آوايي
مقاله روش كل خواني
مقاله دانش آموزان پايه اول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان احمدآباد علي
جناب آقای / سرکار خانم: بهارلويي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آگاهي واجشناختي يکي از مهارتهاي فرا زباني است و به آگاهي فرد از صداهاي سازنده کلمه اطلاق مي گردد. اين توانايي يکي از پيش نيازهاي ضروري براي يادگيري و کسب مهارت در خواندن محسوب مي شود و بسياري از محققان به وجود رابطه اي دو سويه بين اين مهارت و خواندن اشاره دارند در پژوهش حاضر، سطح آگاهي واجشناختي در دانش آموزان دختر طبيعي پايه اول شهرستانهاي اصفهان و شاهين شهر که به دو شيوه مرسوم يادگيري خواندن در سيستم آموزشي ايران – روش کل خواني و روش آوايي – تحت آموزش قرار گرفته بودند، تعيين گرديد.
روش بررسي: اين پژوهش مقطعي بوده و به شيوه توصيفي – تحليلي بر روي ۱۰۶ نفر از دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي شهرستانهاي اصفهان و شاهين شهر که به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، صورت پذيرفت که تعداد ۵۱ نفر از اين دانش آموزان به شيوه آوايي و بقيه يعني ۵۵ نفر ديگر به شيوه کل خواني آموزش ديده بودند. نحوه انتخاب آزمودني ها به اين صورت بود که پس از حصول اطمينان از اينکه اين دانش آموزان مبتلا به اختلالات گويايي، مشکلات بينايي، اختلالات خواندن، اختلالات يادگيري و اعصاب مغزي کرانيال نبودند تحت آزمون آگاهي واجشناختي قرار مي گرفتند و پس از انجام آزمون، امتيازات کودکان ثبت مي گرديد. در نهايت تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t صورت پذيرفت.
يافته ها: ميانگين امتيازات در آزمون آگاهي واجشناختي در دو روش آوايي و کل خواني در کودکان دختر پايه اول به ترتيب عبارت بود از ۵۱٫۹۸ و ۵۷٫۴۶٫ تفاوت ميانگين اين دو گروه به لحاظ آماري معنادار مي باشد. (P=0.047).
همچنين از ميان خرده آزمون هاي آگاهي واجشناختي امتياز ميانگين خرده آزمون حذف واج آغازين در دو روش خواندن (کل خواني و آوايي) به ترتيب شامل ۴٫۸۴ و ۳٫۳۳ بود که حاکي از معنادار بودن تفاوت بين ميانگين ها داشت (P=0.001). در بقيه خرده آزمون ها تفاوت معناداري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: نتايجي که در اين پژوهش کسب شد نشان داد بين ميانگين امتياز کل آگاهي واجشناختي با روش خواندن ارتباط معناداري وجود دارد و همچنين از بين خرده آزمون هاي آگاهي واجشناختي فقط بين امتياز حذف واج آغازين در دو روش کل خواني و آوايي تفاوت معناداري وجود دارد. به علت اهميت بالاي آگاهي واجشناختي به عنوان پيش بيني کننده توانايي خواندن در سالهاي بعد لزوم انجام تحقيقات بيشتر از اين دست بسيار احساس مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است