۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله بررسي و مقايسه اثرات ضدباکتريائي عصاره متانولي سويه هاي سيانوباکتر جدا شده از آب بر روي باکتري هاي عامل گاستروانتريت انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه اثرات ضدباکتريائي عصاره متانولي سويه هاي سيانوباکتر جدا شده از آب بر روي باکتري هاي عامل گاستروانتريت انساني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداقل غلظت ممانعت کننده
مقاله Oscillatoria sp ،Anabaena sp ،Lyngbya sp

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مقصوداحمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خنافري آنيتا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حضور سيانوباکترها در آب ها مشکلات متعددي را پيش مي آورد و توسعه آنها منجر به آلودگي آبها به سيانوتوکسين ها شده و سلامت انسان و آبزيان را به خطر مي اندازد. گونه هاي متفاوت سيانوباکتري ها به عنوان توليدکننده متابوليت هاي داخل سلولي و خارج سلولي با فعاليتهاي زيستي مختلف مانند مهار برخي از قارچ ها و باکتري ها شناخته شدند. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات ضدميکروبي عصاره سيانوباکترهاي جدا شده بر روي باکتري هاي بيماريزاي انساني مي باشد.
روش بررسي: اثر ضدباکتريائي سويه هاي سيانوباکتر جدا شده از آب بعد از تهيه عصاره متانولي، در غلظت هاي ۵۰ و ۱۰۰ و 50 ml مورد بررسي قرار گرفت. خواص ضدباکتريائي عصاره ها به روش رقت سازي در لوله تعيين گرديد و حداقل غلظت مهارکنندگي و کشندگي آنها بر روي باکتريهاي بيماريزاي انساني مانند استافيلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تايفي، باسيلوس سرئوس، اشرشياکلي و پروتئوس ولگاريس مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در اين بررسي مشخص گرديد که حداکثر غلظت ممانعت کننده سه سويه از سيانوباکترهاي
Oscillatoria sp1، Lyngbya sp با غلظت هاي  0.0125 g/mlو ۰٫۰۲۵ g/ml به ترتيب قادر به مهار و مرگ باکتري هاي باسيلوس سرئوس، پروتئوس ولگاريس و سالمونلا تايفي بودند و در غلظت هاي  0.0125 g/mlو ۰٫۰۲۵ g/ml عصاره هاي متانولي  2 Oscillatoria sp. به ترتيب قادر به مهار و مرگ سويه هاي سالمونلا تايفي بودند.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد که عصاره متانولي سويه هاي Oscillatoria داراي بيشترين اثر بر روي باکتري هاي بيماري زا بوده ولي جهت کاربرد باليني عصاره ها بايد تحقيقات بيشتري در زمينه مکانيسم عمل ترکيبات موثر سيانوباکترها بر روي عوامل ميکروبي انجام شود.

© حقوق سایت محفوظ است