۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته واليبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته واليبال
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعداد
مقاله استعداديابي ورزشي
مقاله آنتروپومتريكي
مقاله تركيب بدن
مقاله شاخص توده بدن (BMI)
مقاله واليبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: معمري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، تدوين شاخص هاي مهم در استعداديابي براي واليبال بود. بدين منظور پرسشنامه اي متشکل از شش شاخص: آنتروپومتريکي (۵ شاخص)، آمادگي جسماني (۷ شاخص)، روان شناختي (۶ شاخص)، مهارتي (۴ شاخص)، عملي (۳ شاخص)، ترکيب بدن (۳ شاخص(، در مجموع ۲۸ شاخص تهيه شد.
براي جمع آوري اطلاعات از چهار گروه مربيان باشگاهي (۲۵نفر)، مربيان درجه يک داخلي (۲۱ نفر)، مربيان خارجي (۱۷ نفر) و مربيان مدارس ۲۴) نفر) به صورت داوطلب براي تکميل پرسشنامه مذکور استفاده شد. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، کليه اطلاعات در چهار پرسشنامه (يک پرسشنامه براي هر يک از چهار گروه مربيان) تنظيم شد. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات و تعيين رتبه شاخص ها از دو آزمون “کراسکال واليس” براي مقايسه ميانگين رتبه شاخص هاي ششگانه از نظر مربيان و آزمون “فريدمن” براي مقايسه ميانگين رتبه مربوط به هر يک از شاخص هاي ششگانه استفاده شد. براي تعيين سطح معناداري اختلاف بين شاخص ها از آزمون “خي _ دو” با P≤۰٫۰۵  استفاده شد و نتايج به صورت جداول و نمودارهاي مربوط به هر قسمت تنظيم شد. بر اساس نتايج به دست آمده، يازده شاخص برتر از بين ۲۸ شاخص معرفي و انتخاب شد که به ترتيب رتبه از بيشترين به کمترين عبارتنداز: حس همکاري، قدرت تصميم گيري، سرعت، مسووليت پذيري، پرش در جا، پرش دفاع، قد، سرو، جرئت، چابکي و پرش آبشار. همچنين مشاهده شد که شاخص هاي روان شناختي در مجموع از ساير شاخص ها در فرايند استعداديابي براي واليبال مهم ترند و به نظر مربيان، شاخص هاي ترکيب بدن از اهميت بسياري برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است