۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداد يابي در رشته دو و ميداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداد يابي در رشته دو و ميداني
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعداديابي
مقاله دو وميداني
مقاله ورزش
مقاله تربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني عيدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته دو و ميداني ايران بود. براي انجام اين پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته که روايي . پايايي آن مورد تاييد قرار گرفته بود، بين کليه مربيان تيم هاي ملي نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و مربيان باشگاههاي کشور و ورزشکاران نخبه تقسيم شد که از پرسشنامه اول و دوم مخصوص مربيان به ترتيب : N=81 و N=65 و از پرسشنامه دوم مخصوص ورزشکاران N=112 قابل استفاده بودند. در اين پژوهش، متغير هايي مانند: وضع موجود استعداديابي در ايران و جهان، ضرورت وجود الگوي استعداديابي در ايران، تعيين ملاک ها و سن استعداديابي، روش هاي استعداديابي، مناسب ترين نهاد استعدادياب، مهم ترين نهاد جذب کننده و پرورش دهنده استعدادها و تعيين اولويت شاخص هاي مختلف ساختاري، فيزيولوژيکي، رواني _ اجتماعي، آمادگي جسماني و تکنيکي در گروه رشته هاي مختلف دو و ميداني مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين همبستگي بين نظرات مربيان و ورزشکاران ومقايسه برخي شاخص هاي ساختاري و فيزيولوژيکي اندازه گيري شده در ورزشکاران نخبه N=92 بررسي شد. براي تهيه جداول، نمودارها و تجزيه و تحليل يافته ها از آمار توصيفي و استنباطي در سطح a=0.05 استفاده شد و نتايج زير بدست آمد:
۱)  76.3درصد آزمودني ها اظهار داشتند که در ايران الگوي استعداديابي مشخصي وجود ندارد، ولي ۹۱ درصد آنها نيز اظهار داشتند که وجود الگوي استعداديابي در ايران ضروري است.
۲) بررسي پيشينه پژوهش ها نشان داد که در جهان نيز الگوي جهان شمول واحدي براي استعداديابي وجود ندارد، ولي در بسياري از کشورهاي صاحب دو و ميداني از يک الگوي استعداديابي استفاده مي شود.
۳)  82.5درصد آزمودني ها ملاک استعداديابي را انجام آزمون هاي عمومي مانند ارزيابي ساختاري و آزمون هاي اختصاصي مي دانند و ۶۸٫۸ درصد بهترين سن استعداديابي را ۱۴- ۱۰ سالگي پيشنهاد مي کنند.
۴)  41.3درصد آزمودني ها عملي ترين شيوه استعداديابي در ايران را در اين برهه از زمان “مسابقات” و ۳۲٫۵ درصد انجام آزمون هاي مختلف مي دانند.
۵) يافته هاي اين پژوهش نشان داد که ۸۷٫۵ درصد آزمودني ها مناسب ترين نهاد استعدادياب را آموزش و پرورش و ۸۳٫۶ درصد آزمودني ها مناسب ترين گروه را براي استعداديابي به ترتيب معلمان ورزش و سپس کارشناسان فدراسيون دو و ميداني معرفي کردند در حالي که ۸۲٫۵ درصد از آزمودني ها مناسب ترين نهاد مسئول جذب و پرورش استعدادها را به ترتيب فدراسيون دو و ميداني و تربيت بدني آموزشگاهها مي دانند.
۶) تحليل يافته ها نشان داد که ترتيب اولويت شاخص ها براي دوهاي سرعت آمادگي جسماني، ساختاري، فيزيولوژيکي، تکنيکي، رواني _ اجتماعي بود. در حالي که براي دو هاي نيمه استقامت فيزيولوژيکي، آمادگي جسماني، ساختاري، تکنيکي، رواني _ اجتماعي بود. ولي در مورد دونده هاي استقامت به ترتيب شاخص هاي فيزيولوژيکي، آمادگي جسماني، رواني _ اجتماعي، ساختاري و تکنيکي مورد توجه بود.
۷) تحليل يافته ها حاکي از اين است که ترتيب اولويت در دوهاي با مانع (۱۱۰ و ۴۰۰ متر با مانع) شاخص هاي ساختاري، آمادگي جسماني، تکنيکي، فيزيولوژيکي و رواني_ اجتماعي بود در حالي که براي دوي ۳۰۰۰ متر با مانع شاخص هاي فيزيولوژيکي، آمادگي جسماني، ساختاري، رواني _ اجتماعي و تکنيکي اهميت داشتند.
۸) تحليل يافته ها نشان داد که ترتيب اولويت شاخص ها براي پرتاب ها: ساختاري، آمادگي جسماني، تکنيکي، رواني _ اجتماعي و فيزيولوژيکي براي پرش ها: ساختاري، تکنيکي، آمادگي جسماني، فيزيولوژيکي و رواني _ اجتماعي است.
۹) يافته هاي اين پژوهش نشان داد که مهم ترين شاخص ها براي پياده روي به ترتيب: ساختاري، تکنيکي، آمادگي جسماني، فيزيولوژيکي و رواني _ اجتماعي است. در حالي براي رشته دهگانه به ترتيب: آمادگي جسماني، ساختاري، تکنيکي، فيزيولوژيکي و رواني _ اجتماعي است.
۱۰) تحليل يافته ها نشان مي دهد که بين نظرات مربيان و ورزشکاران در مورد برخي از متغيرها مانند ضرورت وجود الگوي استعداديابي، مناسب ترين نهادهاي کشف، جذب و پرورش استعدادها و سن استعداديابي همبستگي وجود دارد.
۱۱) مقايسه برخي از شاخص هاي ساختاري و فيزيولوژيکي اندازه گيري شده در بين قهرمانان نخبه کشور با نرم هاي بين المللي نشان داد که تقريبا در کليه گروه رشته هاي دو و ميداني شاخص هاي قهرمانان ملي ما ضعيف تر است.
به هر حال، نتيجه گيري کلي اين است که براي دستيابي ورودي هاي مناسب به تيم هاي ملي و کسب نتايج بهتر و سريع تر، استعداديابي و پيروي از يک الگوي مناسب ضروري است، ولي در شرايط فعلي ساده ترين و عملي ترين روش استعداديابي و اجراي مسابقات بيشتر و برگزاري جشنواره هاي ورزشي و انجام آزمون هاي ساده ميداني است.

© حقوق سایت محفوظ است