۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي وضعيت گالاكتوز در قندهاي محلول قطعات جداكشت سه گونه اكاليپتوس به عنوان يك نشانگر شرايط رشد بافتها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۸۰ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت گالاكتوز در قندهاي محلول قطعات جداكشت سه گونه اكاليپتوس به عنوان يك نشانگر شرايط رشد بافتها
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكاليپتوس
مقاله گالاكتوز
مقاله كشت بافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده معبود حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فخرطباطبايي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قطعات جداکشت زير لپه دانه رستهاي سه گونه اکاليپتوس Eucalyptus، E. camaldulensis Dehnh.، E. viminalis Labill و E. froticetorum E. Muell بر روي محيط LS با سه تيمار هورموني و در دماي ۲۴°C جهت توليد کالوس و رشد کشت داده شد. با عصار‌ه‌گيري الكلي- آبي و سپس آبي، قندهاي محلول و پلي ساکاريدهاي ذخيره اي از بافتها استخراج گرديد. ويژگيها و تغييرات كمي و كيفي قندهاي استخراج شده توسط تكنيكهاي رنگ‌سنجي، كروماتوگرافي لايه نازك ((TLC و كروماتوگرافي گاز – مايع ((GLC مورد بررسي قرار گرفت. تيمارحاوي ۰٫۸۸ µM بنزيل آدنين (BA)، ۲٫۶ µM نفتالن استيک اسيد ((NAA، ۲٫۸ µM اندول بوتيريك اسيدIBA)) و ۲ ۰٫۹ µM و ۴- دي كلروفنوكسي استيك اسيد (۲,۴-D) باعث ايجاد کالوسهاي تيره و خشک چوبي شده گرديد و بيشترين ميزان رشد را در کالوسهاي هر سه گونه القا کرد. درصورتيکه در تيمار هورموني واجد ۲,۴-D 20 µM کالوسهاي آبدار و شفافي بوجود آمد. تيمار واجد IBA 10 µM باعث ايجاد ريشه از جدا کشتها شد. در هر سه گونه تيمارهاي ذکر شده پاسخ مشابهي را در جدا کشتها القا نمودند. عمده قندهاي عصاره هيدروالكلي هيدروليز نشده را قندهاي گلوکز و ساکارز و تا حدودي رامنوز، فوکوز، ريبوز و گلوکورونيک اسيد تشکيل مي دهند. اين عصاره فاقد گالاكتوز مي باشد. در عصاره هيدروليز شده نيز اثري از گالاکتوز ديده نمي شود، بلکه قندهاي گلوکز و فروکتوز ناشي از هيدروليز ساکارز، عمده ترين قندهاي اين بخش را تشکيل مي دهند. در عصاره آبي هيدروليز شده (پلي ساکاريد ذخيره اي) قندهاي گلوکز، گالاکتوز، مانوز – آرابينوز، گزيلوز بهمراه يک اورونيک اسيد در تمام گونه ها و تيمارها تشخيص داده شد. نتايج نشان داد که برخلاف گياهان کامل اکاليپتوس که در آنها قند گالاکتوز يکي از قندهاي عصاره هيدروالكلي هيدروليز شده است، در قطعات جدا کشت اين قند وجود ندارد. درصورتيکه در عصاره آبي هيدروليز شده کشت بافت ديده مي شود. فقدان گالاکتوز در عصاره هيدروالكلي اعم از هيدروليز شده يا نشده نشانگر وجود شرايط بهينه و عدم شرايط تنش محيطي در رشد بافتهاي قطعات جدا كشت مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است