۱۳۹۵-۰۲-۰۴

مقاله بررسي وضعيت کنترل متابوليک و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در شهرستان شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پرستاري داخلي و جراحي از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت کنترل متابوليک و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در شهرستان شاهرود
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع دو
مقاله کنترل متابوليک
مقاله هموگلوبين C1A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سرگزي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نقش کنترل مطلوب بيماري ديابت در پيشگيري از عوارض ناشي از اين بيماري شناخته شده است. با توجه به اهميت شناسايي عوامل تاثيرگذار بر کنترل بيماري ديابت، اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت کنترل متابوليک و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز ديابت شهرستان شاهرود انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي- تحليلي حاضر در سال ۱۳۹۲ بر روي ۱۵۶ بيمار مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز ديابت شاهرود انجام شد. کنترل متابوليک بر اساس شاخص هموگلوبين C1A تعيين و سپس ارتباط آن با مشخصات فردي و عوامل مرتبط با بيماري بررسي شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون هاي آماري تي مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين هموگلوبين ۸٫۱۴±۱٫۶۲, A1C به دست آمد و اکثر بيماران از کنترل متابوليک با سطح متوسط (۱۰-۷ درصد) برخوردار بودند. بين کنترل متابوليک با وضعيت تاهل، نوع زندگي، تحصيلات، شغل، درآمد، مصرف دخانيات و برنامه ورزشي ارتباط معني داري وجود داشت (p<0.01) بين زمان تشخيص بيماري (p=0.01)، عوارض همراه (p<0.01) و نوع مصرف دارو (p=0.01) نيز ارتباط معني داري بود، ولي بين کنترل متابوليک و جنس ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اين که بيشتر بيماران از کنترل متابوليک مطلوبي برخوردار نبودند و با توجه به ارتباط عواملي مانند تاهل، نوع زندگي، دخانيات و ورزش با وضعيت کنترل متابوليک بيماران، به نظر مي رسد اجراي برنامه هاي آموزشي براي بيماران و همچنين تاثير خانواده ها در جهت حمايت از بيماران، امکان دستيابي به سطح مطلوب تري از کنترل متابوليک و در نتيجه کاهش عوارض و مشکلات بيماران مبتلا به ديابت وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است