۱۳۹۴-۱۲-۲۱

مقاله بررسي واکنش هاي تبادل استري آميخته پلي کربنات- پلي (بوتيلن ترفتالات) در مجاورت نانوخاک رس و اثر آن بر شکل شناسي آميخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي واکنش هاي تبادل استري آميخته پلي کربنات- پلي (بوتيلن ترفتالات) در مجاورت نانوخاک رس و اثر آن بر شکل شناسي آميخته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آميخته PC/PBT
مقاله واکنش تبادل استري
مقاله نانوخاک رس
مقاله شکل شناسي
مقاله نانوکامپوزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي كوشكي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: كرابي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آميخته پلي کربنات- پلي (بوتيلن ترفتالات) PC/PBT از جمله آميخته هاي امتزاج ناپذير است که واکنش تبادل استري رخ داده در سطح مشترک دو فاز آن مي تواند به عنوان سازگارکننده واکنشي عمل کند و موجب ريزترشدن شکل شناسي شود. هدف پژوهش حاضر، بررسي واکنش تبادل استري آميخته PC/PBT در مجاورت نانوذرات خاک رس و بررسي اثر آن بر شکل شناسي نانوکامپوزيت است. بدين منظور، از سه نوع نانوذرات خاک رس به نام هاي تجاري کلويزيت ۲۰A، ۳۰B و  15Aاستفاده شد. نتايج آزمون طيف سنجي زير قرمز تبديل فوريه در نانوکامپوزيت هاي حاوي کلويزيت ۲۰A و ۱۵A نشان دهنده افزايش شدت واکنش تبادل استري در مجاورت نانوذرات خاک رس است. همچنين، نتايج آزمون پراش پرتو X با زاويه کوچک (SAXS) از نمونه هاي حاوي اين نانوذرات خاک رس، نشان دهنده افزايش فاصله صفحات نانوخاک رس در آنها و دست يابي به شکل شناسي يکپارچه در آميخته است. اين رفتار نشان دهنده وابستگي بين واکنش هاي بين فازي، شکل شناسي نانوذرات خاک رس و شکل شناسي آميخته به يکديگر است، نتايج حاصل از آزمون SAXS نشان دهنده تخريب گرمايي در نمونه هاي حاوي کلويزيت ۳۰B و کاهش فاصله بين صفحات نانوخاک رس در اين آميخته ها به دليل تخريب گرمايي است. ريزنگار ميکروسکوپ الکتروني پويشي اين آميخته ها، شکل شناسي قطره – ماتريس در ترکيب درصد ۷۰٫۳۰ از PC/PBT و شکل شناسي به هم پيوسته را در ترکيب درصد ۵۰٫۵۰ از PC/PBT نشان داد، با افزايش درصد نانوخاک رس شکل شناسي ريزتر شد. اگرچه کلويزيت ۳۰B در شرايط فرايند تخريب شده و فاصله بين صفحات آن کاهش يافته بود، اما افزايش نانوخاک رس به دليل افزايش واکنش تبادل استري موجب ريزترشدن شکل شناسي در ترکيب درصد ۳۰/۷۰ از PC/PBT و تبديل شکل شناسي به هم پيوسته به شکل شناسي ميکرو- به هم پيوسته در ترکيب درصد ۵۰/۵۰ از PC/PBT شد. نتايج آزمون ديناميکي- مکانيکي- گرمايي که مويد نزديک شدن دو دماي انتقال شيشه اي پليمرها بود نشان داد، واکنش تبادل استري از وجود نانوذرات اثر پذيرفته و روند بهبود آن در سازگاري بيشتر دو پليمر مشخص است. بنابراين، رفتار نمونه هاي حاوي اين نانوخاک رس نيز نشان دهنده ارتباط بين واکنش هاي بين فازي و شکل شناسي نانوذرات خاک رس بر شکل شناسي آميخته است.

© حقوق سایت محفوظ است