۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي واكنش به بيماري سفيدك پودري در نمونه هاي جو دو رديفه بومي مناطق غرب كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۲ در نهال و بذر از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي واكنش به بيماري سفيدك پودري در نمونه هاي جو دو رديفه بومي مناطق غرب كشور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو دوردیفه
مقاله سفیدك پودری
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفاالدين سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پاتپور مهران
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی واکنش جوهای بومی دو ردیفه مناطق غرب کشور به بیماری سفیدک پودری (Erysiphe graminis f. sp. Hordei)، تعداد ۲۷۸ نمونه از هشت استان مختلف در دو منطقه کرج و گرگان در یک آزمایش ساده مشاهده ای بدون تکرار کاشته شدند. واکنش به سفیدک پودری و بعضی از صفات زراعی مانند عملکرد دانه، زمان گلدهی و طول بوته در هر دو منطقه یادداشت برداری گردید. نتایج نشان داد که نمونه های مزبور از نظر واکنش به سفیدک پودری بسیار متنوع بوده و دامنه تغییرات این صفت در کرج از مصون تا بسیار حساس (صفر الی ۹) و در گرگان از مقاوم تا بسیار حساس (۲ الی ۹) می باشد. بیشترین فراوانی به ترتیب به کرج و گرگان مربوط به نمونه های نیمه حساس با فراوانی نسبی ۳۸٫۴ و ۳۹٫۲ درصد بود. میانگین صفت به ترتیب ۷٫۲۵ و ۷٫۴۷ و تفاوت اختلاف میانگین در دو منطقه معنی دار بود. تعداد معدودی نمونه در دو منطقه به بیماری مقاومت نشان دادند که برای کرج و گرگان فراوانی نمونه های مقاوم و نیمه مقاوم به ترتیب ۴٫۴ و ۱٫۱ درصد بود. واکنش به سفیدک پودری در هر دو منطقه با زمان گلدهی همبستگی منفی و معنی دار نشان داد و ضرایب همبستگی برای گرگان و کرج به ترتیب r=-0.37*** و r=-0.21*** بود.

© حقوق سایت محفوظ است