۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي همبستگي چند صفت مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي گندم با شدت آلودگي به بيماري بلايت فوزاريومي سنبله (FHB) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي چند صفت مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي گندم با شدت آلودگي به بيماري بلايت فوزاريومي سنبله (FHB)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله بلايت فوزاريومي
مقاله سنبله
مقاله همبستگي
مقاله مه پاشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوطيايي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: قنادها محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکصد و بيست لاين و رقم گندم در ايستگاه تحقيقاتي ساري و ۲۱۷ لاين در ايستگاه تحقيقاتي گرگان به منظور بررسي همبستگي بين صفات تراکم سنبله، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و تعداد روزها تا به سنبله رفتن با شدت آلودگي به بيماري بلايت فوزاريومي سنبله(Fusarium Head Blight)  مورد ارزيابي قرار گرفتند. تمامي مواد آزمايشي در هر دو ايستگاه در شرايط سيستم مه پاش (Mist) کشت گرديده و پس از چند بار اسپرپاشي با قارچ عامل بيماري (آلودگي مصنوعي) نسبت به ارزيابي لاين ها به بيماري اقدام گرديد. نتايج به دست آمده از محاسبه ضرايب همبستگي و رگرسيون چند متغيره در ايستگاه ساري نشان داد که بين درصد آلودگي دانه با وزن هزاردانه و بين درصد آلودگي سنبله(Disease Incidence)  با تراکم سنبله و نيز بين درصد آلودگي سنبلچه (Disease Index) با وزن هزاردانه و تراکم سنبله همبستگي معني دار و معکوس و همچنين بين تعداد روزهاي تا به خوشه رفتن با شدت آلودگي سنبلچه ضريب رگرسيوني معکوس و معني دار وجود دارد. نتايج بررسي در ايستگاه گرگان نيز نشان داد که بين درصد آلودگي سنبله، سنبلچه و نيز آلودگي دانه با وزن هزاردانه و همچنين بين درصد آلودگي سنبلچه با ارتفاع بوته همبستگي معني دار و معکوس وجود دارد. با استفاده از چنين نتايجي با اطمينان بيشتري مي توان نسبت به غربال رژيم پلاسم گندم براي دستيابي به منابع مقاومت به بيماري فوزاريوم سنبله گندم اقدام نمود.

© حقوق سایت محفوظ است