۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي همبستگي بين برخي از صفات كمي برنج (.Oryza sativa L) با عملكرد دانه از طريق تجزيه عليت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي بين برخي از صفات كمي برنج (.Oryza sativa L) با عملكرد دانه از طريق تجزيه عليت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تجزيه عليت
مقاله همبستگي فنوتيپي
مقاله همبستگي ژنتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرنژاد رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بذر شش واريته برنج با نام هاي: بينام، دمسياه، شاه پسند، سپيدرود، خزر و والد ۴۶ به همراه نتايج حاصل از تلاقي دل آلل آنها در سال ۱۳۶۹ در موسسه تحقيقات برنج کشور – رشت به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار کشت و مورد ارزيابي قرار گرفتند. ده صفت کمي شامل تعداد پنجه در بوته، زمان نشا کاري تا ظهور اولين خوشه، زمان نشا کاري تا رسيدن کامل دانه، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، وزن هزار دانه، تعداد دانه پوک در خوشه، نسبت طول به عرض دانه برنج و عملکرد شلتوک هر بوته با استفاده از ميانگين ده نمونه براي هر صفت اندازه گيري و يادداشت برداري شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که کليه ژنوتيپ ها از نظر صفات مورد بررسي تفاوت هاي معني داري با هم دارند. محاسبه ضرايب همبستگي ژنوتيپي و فنوتيپي براي هر جفت از صفات با برآورد واريانس و کوواريانس هاي ژنوتيپي انجام گرديد. در اکثر موارد علامت ضرايب همبستگي هاي ژنوتيپي و فنوتيپي با هم يکسان بودند. همچنين در موارد زيادي ضرايب همبستگي ژنوتيپي و فنوتيپي از نظر مقدار به هم نزديک بودند که نشان دهنده کاهش واريانس و کوواريانس محيطي تا يک سطح قابل اغماض مي باشد. براي ارائه نتايج ضرايب همبستگي و عليت از ضرايب همبستگي ژنوتيپي به دليل اهميت آن در مقايسه با ضرايب فنوتيپي استفاده شد. ضريب همبستگي ژنوتيپي عملکرد دانه در بوته (گرم) با وزن هزار دانه (**۰٫۳۱=rG) تعداد دانه پرخوشه (**۰٫۶۱=rG) و تعداد پنجه در بوته (** ۰٫۳۷=rG) مثبت و معني دار و ضريب همبستگي ژنوتيپي عملکرد دانه در بوته با تعداد دانه هاي پوک در خوشه (** ۰٫۶۵-=rG)، ارتفاع بوته (**۰٫۲۶-=rG) و زمان نشاء کاري تا رسيدن کامل دانه (** ۰٫۵۲-= rG) منفي و معني دار بود. نتايج حاصل از تجزيه عليت و همبستگي هاي ژنوتيپي موجود حاکي از اين بود که با تکيه بر صفاتي مانند تعداد دانه پرخوشه و زمان نشا تا رسيدگي کامل دانه (زودرسي ژنوتيپ ها) بتوان گزينش موفقي جهت افزايش عملکرد شلتوک هر بوته انجام داد. صفاتي مانند تعداد پنجه بيشتر در بوته و پاکوتاهي بوته ها نيز مي تواند با توجه به همبستگي هاي ژنوتيپي موجود، به تحقيق هدف افزايش عملکرد بوته تا حدودي کمک نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است