۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي نگرش همراهان بيماران رواني نسبت به شوك درماني الكتريكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش همراهان بيماران رواني نسبت به شوك درماني الكتريكي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوك درماني الكتريكي ECT
مقاله نگرش
مقاله همراهان بيماران
مقاله بيماران رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدر سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شوك درماني الكتريكي يكي از روشهاي درماني بيماران رواني است كه افزون بر كم خطر بودن آن، از نظر مالي نيز به سود بيمار و نظام درماني ميباشد. براي انجام اين روش درماني رضايت كتبي همراهان بيمار الزامي است و نگرش همراهان به اين شيوه درمان در ارايه رضايتنامه و پيگيري جلسات درماني داراي اهميت مي باشد. در اين پژوهش نگرش همراهان بيماران به اين شيوه درمان و عواملي كه بر نگرش همراهان بيمار تاثير ميگذارند بررسي شده است.
روش: براي انجام اين پژوهش ۱۲۶ تن از همراهان بيماران كه به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند، به كمك يك پرسشنامه جمعيت شناختي و نگرشي مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي پژوهش به كمك روشهاي آماري t، تحليل واريانس، كروسكال-واليس و من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اين بررسي نشان داد كه نگرش افراد با سن، جنس، سطح سواد و نسبت همراهان ارتباط معني داري ندارد ولي سابقه بستري بيمار در بخش روانپزشكي، سابقه دريافت شوك و همچنين منبع كسب اطلاعات از عواملي هستند كه بر ميزان نگرش همراهان تاثير دارند. از اين رو پيشنهاد ميشود كه پزشكان، روانشناسان و كاركنان پرستاري بخش، پيش از انجام شوك توضيحات لازم در زمينه شوك درماني به همراهان ارائه داده و آنها را از نزديك با بيماراني كه پيشتر شوك دريافت كرده اند آشنا سازند.

© حقوق سایت محفوظ است