۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي نقش فيبرينوژن در ارتباط احتمالي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري‌ هاي ايسکميک قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش فيبرينوژن در ارتباط احتمالي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري‌ هاي ايسکميک قلبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليكوباكتر پيلوري
مقاله بيماري ايسكميك قلب
مقاله فيبرينوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي كاشاني اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كبير علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينــه و هـدف: مطالعـات اپيدميولوژيــک نشــان داده انــد کـــه عوامـــل عفونـــي ماننــــد کلاميديا پنومونيه و هليکوباکترپيلــوري( Helicobacter Pylori=HP ) با بيماري ايسکميک قلب ( Ischemic Heart Disease=IHD ) ارتباط دارند. مطالعات ديگري معتقدند که سطح بالاي فيبرينوژن شايد يک عامل زمينه اي و حد واسط در ارتباط بين هليکوباکترپيلوري و بيماري هاي ايسکميک قلب باشد. با توجه به اهميت بيماري هاي قلبي به عنوان اولين عامل مرگ و مير در ايران، در اين مطالعه به بررسي نقش فيبرينوژن در ارتباط بين هليکوباکترپيلوري و بيماري هاي ايسکميک قلب پرداخته شد.
روش كار: اين مطالعه مقطعي ـ تحليلي بر روي ۲۶۱ نفر صورت گرفت. ۱۳۱ نفر به عنوان مورد، از بيماران بستري در CCU و ۱۳۰ نفر به عنوان شاهد، از بيماران بخش هاي جراحي و ارتوپدي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايران انتخاب شدند. در هر گروه وجود عفونت هليكوباكترپيلوري ، سطح فيبرينوژن و عوامل خطر بيماري قلبي مشخص شد. در آناليز نهايي از آزمون هاي t و Chi square و مدل هاي خطي عمومي و لجستيک استفاده گر ديد .
يافته ها: وجود عفونت هليكوباكتر پيلوري با بيماري ايسکميک قلب ارتباط نداشت . درصد فيبرينوژن بالا تفاوت معني داري بيــن افـراد دارا و فاقد بيماري قلبـي که مبتلا به عفونت هليکوباکترپيلوري بودند، نداشت.
نتيجه گيري کلي: اگرچه در اين مطالعه وجود ارتباط بين هليکوباکترپيلوري، فيبرينوژن و بيماري هاي ايسکميک قلب ثابت نشد ولي مکانيسم احتمالي چنين ارتباطي، مي تواند تحريک سلول هاي تک هسته اي توسط باکتري باشد که باعث فعال شدن فاکتور شبه بافتي پيش انعقادي مي شود. اين عامل، از طريق مسير خارجي انعقاد، باعث تبديل فيبرينوژن به فيبرين مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است