۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي نقش رضايت از زندگي بر ميزان نشاط اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش رضايت از زندگي بر ميزان نشاط اجتماعي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از زندگي
مقاله نشاط اجتماعي
مقاله محروميت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: خادميان طليعه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات نظري در حوزه هاي روانشناسي اجتماعي و روانشناسي بررسي بنيادين بر مفهوم رضايت از زندگي به عنوان متغير ثابت مورد ارزيابي واقع شد و همبستگي، رابطه دقيق آن با نشاط اجتماعي تاييد گرديد. مطالعه با هدف تعيين نقش رضايت از زندگي بر ميزان نشاط اجتماعي دانشجويان انجام گرفت. در اين مطالعه توصيفي، ۳۵۰ دانشجو را به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق انتخاب گرديدند. اين پژوهش به روش پيمايشي بوده و از پرسشنامه جهت گردآوري داده ها استفاده شده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي (رگرسيون خطي، ضريب پيرسون و …) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از ترکيب گويه ها در خصوص رضايت از زندگي در بين پاسخگويان حاکي از آن است که ۶٫۲۰ درصد دانشجويان در حد پايين، ۷۵٫۱ درصد در حد متوسط و ۴٫۳ درصد در حد بالا از زندگي شان رضايت دارند و يافته ها بيانگر متوسط بودن اين احساس در اکثر دانشجويان است. مطابق يافته هاي تبييني بين رضايت از زندگي دانشجويان و ميزان نشاط آنها ارتباط معني دار و مثبتي وجود دارد. همچنين بين متغيرهاي درآمد و محروميت نسبي و ميزان رضايت از همبستگي معني داري وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است