۱۳۹۵-۰۴-۱۲

مقاله بررسي نقش آموزش هاي پس از سواد در ارتقاي سطح آگاهي هاي زنان و دختران نو سواد بزرگسال روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش آموزش هاي پس از سواد در ارتقاي سطح آگاهي هاي زنان و دختران نو سواد بزرگسال روستايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مداوم ،آموزش ديده پس از سواد
مقاله مهارت هاي اساسي زندگي
مقاله آگاهي هاي عمومي و کاربردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج خرمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شيرين صحرايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي نقش آموزش هاي پس از سواد در ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي و کاربردي دختران و زنان بزرگسال روستايي انجام شده است. تعداد ۶۰۰ نفر از دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده با روش نمونه گيري منظم، از جامعه آماري انتخاب شده اند. روش تحقيق از نوع علي-مقايسه اي است و ابزار پژوهش يک پرسشنامه ۴۹ سوالي چند گزينه اي در حد دوره تکميلي تعيين شده است. از آزمون t براي گروه هاي مستقل به منظور مقايسه ميانگين نمرات آزمون شوندگان دو گروه استفاده گرديد. براي روايي و پايايي ابزار پژوهش، به ترتيب تاو کندال و ضريب آلفاي کرانباخ مورد استفاده قرار گرفت که سوالات مربوط به فرضيه  3و ۵ در سطح ۰٫۰۱ و سوالات مربوط به ديگر فرضيه ها در سطح ۰٫۰۵ معنادار بود و پايايي کل پرسشنامه ۸۸٫/ مشخص شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که ميان فراگيراني که آموزش هاي پس از سواد را دريافت کرده اند با سوادآموزاني که اين آموزش ها را دريافت نکرده اند در مولفه هاي بهداشت، پيشگيري از بيماري ها، تربيت فرزند، مسائل ديني و اعتقادي تفاوت معناداري وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است