۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي نقش آموزش بهداشت دهان و دندان بر كاهش ميزان پلاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۴۷۵ تا ۴۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش آموزش بهداشت دهان و دندان بر كاهش ميزان پلاك
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص پلاك
مقاله آموزش كنترل پلاك
مقاله بيماري پريودنتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لفظي اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفضلي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت كامران
جناب آقای / سرکار خانم: مومني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علت اصلي ايجاد بيماري پريودنتال پلاک ميکروبي است و حذف آن توسط روشهاي کنترل پلاک يکي از طرق اصلي درمان پريودنتال است. در اين رابطه مهمترين مساله در کنترل پلاک بيماران پريودنتال آموزش صحيح آنها مي باشد. مطالعه حاضر با بررسي پرونده هاي موجود در بخش پريودنتيکس از سالهاي ۸۱-۷۸ سعي در بررسي کارايي آموزش بهداشت دهان و دندان در کاهش پلاک طي سالهاي مذکور دارد.
روش بررسي: در اين مطالعه طولي – پانلي تعداد ۱۶۱ پرونده موجود در بخش پريودنتيکس دانشکده دندانپزشکي تبريز طي سالهاي ۸۱-۱۳۷۸ مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به جنس، سن و شغل بيمار، ترم آموزشي دانشجويان و نيز جنس دانشجوي آموزش دهنده در فرم هاي مربوطه ثبت، و ارتباط آنها با آموزش بهداشت دهان و دندان با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمون آماري two way Anova و t-test مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: همانند بسياري از مطالعات، آموزش در کاهش شاخص پلاک نقش موثري داشت. همچنين بيماران مونث کاهش بيشتري در شاخص پلاک نشان دادند اما سن بيمار، شغل بيمار و ترم آموزشي دانشجويان در کاهش شاخص پلاک نقشي نداشتند. در آموزش جنس به جنس اختلاف معني داري مشاهده شد. بدين صورت که کاهش شاخص پلاک در بيماران خانم، زماني که دانشجوي آموزش دهنده پسر بود. ۴۵٫۱ درصد و زماني که دانشجوي آموزش دهنده دختر بود ۳۸٫۲ درصد، همچنين ميزان کاهش شاخص پلاک باکتريال در بيماران مرد، زماني که دانشجوي آموزش دهنده پسر بود ۴۰٫۶ درصد و زماني که دانشجوي آموزش دهنده دختر بود ۳۴٫۷ درصد بدست آمد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که آموزشهاي داده شده از طرف دانشجويان به بيماران در ترغيب آنها به شرکت در درمانهاي نگهدارنده و رعايت بهداشت دهان و دندان از کارآيي لازم برخوردار نبوده و بهتر است تغييراتي در روشهاي آموزشي ارايه شده توسط دانشجويان صورت گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است