۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي ميزان چسبندگي كانديدا آلبيكنس به مواد مورد استفاده در ساخت بيس دنچرهاي متحرك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۴۴ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان چسبندگي كانديدا آلبيكنس به مواد مورد استفاده در ساخت بيس دنچرهاي متحرك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كانديدا آلبيكنس
مقاله بيس دنچر
مقاله لاستيك ‌هاي سيليكون
مقاله دنچر استوماتيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوابي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي دانش فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري رومينا
جناب آقای / سرکار خانم: شادزي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: خصوصيات سطحي مواد سازنده بيس دنچرهاي متحرك يكي از عوامل مهم در چسبندگي ميكروارگانيسم ها بويژه كانديدا آلبيكنس به آنها مي باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان چسبندگي كانديدا آلبيكنس بر روي مواد مختلف مورد استفاده در بيس پروتز (آكريل آكروپارس، آكريل مليودنت و سطوح صاف و خشن سيليكون مولو پلاستB ) انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، ۷ قطعه از هريك از آكريل هاي آكروپارس، مليودنت و ۱۰ قطعه از سيليكون مولوپلاست B كه يك سطح آنها خشن و يك سطح آنها صاف بود، تهيه شد؛ سپس اين قطعات در سوسپانسيوني از كانديدا آلبيكنس قرار داده شدند. پس از انجام شستشو، قطعات مورد آزمايش با آكريدين اورنج رنگ آميزي و با ميكروسكوپ فلورسنت بررسي شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهاي آماري آناليز واريانس يك طرفه و Post-Hoc از نوع دانكن تحليل گرديد.
يافته ها: ميزان چسبندگي كانديدا به سطوح پرداخت نشده آكريليك و سطوح خشن سيليكون به طور معني داري از سطوح پرداخت شده آكريليك و سطوح صاف سيليكون بيشتر بود (۰۰۰۱/۰ P<)؛ همچنين بين سطوح پرداخت شده آكريليك و سطوح صاف سيليكون تفاوت قابل ملاحظه اي از نظر تجمع كانديدا ملاحظه نشد.
نتيجه گيري: تفاوت ميزان چسبندگي كانديدا، به سطوح مختلف به علت خصوصيات توپوگرافي سطحي، شيميايي، فيزيكي و خاصيت هيدروفوبيك و تراوايي مواد فوق مي باشد؛ بنابراين به حداقل رساندن خشونت سطحي بيس دنچر جهت جلوگيري از تجمع ميكروارگانيسم ها اهميت ويژه اي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است