۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي ميزان همه گير شناسي اضطراب امتحان و رابطه خود-كارآمدي و جايگاه مهار با آن با توجه به متغير هوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان همه گير شناسي اضطراب امتحان و رابطه خود-كارآمدي و جايگاه مهار با آن با توجه به متغير هوش
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب امتحان
مقاله خودكار آمدي
مقاله جايگاه مهار دروني و هوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان همه گير شناسي اضطراب امتحان و رابطه آن با خودكارآمدي و جايگاه مهار دروني با توجه به كنترل متغير هوش در دانش آموزان پسر و دختر دبيرستانهاي اهواز مي باشد. نمونه مربوط به همه گير شناسي ۳۱۰۹ دانش آموز پسر و دختر دبيرستانهاي اهواز بود كه با روش تصادفي ساده انتخاب شدند. همچنين ۳۴۰ دانش آموز براي آزمون فرضيه ها به طور تصادفي گزينش شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه اضطراب امتحان براي همه گير شناسي، و مقياس خودكار آمدي، پرسشنامه جايگاه مهار و آزمون هوش، براي آزمون فرضيه ها استفاده شد. نتايج نشان داد كه ميزان همه گير شناسي اضطراب امتحان در نمونه مورد بررسي ۱۷٫۳ درصد است. ميزان همه گير شناسي اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر نسبت به پسر (۲۲ در مقابل ۱۲٫۸ درصد) و عرب نسبت به فارس (۱۸٫۷ در مقابل ۱۶٫۴) بيشتر است. نتايج آزمون فرضيه ها نشان داد كه با كنترل متغير هوش، اضطراب امتحان با خودكار آمدي (۰٫۲۹-= r) و جايگاه مهار دروني (۰٫۲۴-= r) همبستگي منفي معني داري دارد. همچنين، نتايج پژوهش نشان داد كه بين تركيب خطي متغيرهاي پيش بين (خودكار آمدي، جايگاه مهار دروني و هوش) با متغير ملاك (اضطراب امتحان) همبستگي چندگانه معني داري وجود دارد (۰٫۰۱=P). 

© حقوق سایت محفوظ است