۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي ميزان نيروي گیرش جانبي شست مددجويان كوادري پلژي تحت تحريك الكتريكي با استفاده از شبيه سازي رايانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۴۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان نيروي گیرش جانبي شست مددجويان كوادري پلژي تحت تحريك الكتريكي با استفاده از شبيه سازي رايانه اي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريك الكتريكي
مقاله مدل رياضي
مقاله شست
مقاله گيرش جانبي
مقاله كوادري پلژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استكي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مفصل انتهايي شست دست مددجويان کوادري پلژي که از تحريک الکتريکي عضلات جهت بازيابي حرکت انگشتان استفاده مي نمايد، هنگام عمل گيرش جانبي دچار خمش بيش از اندازه و در نتيجه گيرش ناموفق مي گردد. در فعاليتهاي روزمره اين نوع گيرش جهت گرفتن و جابجا کردن برخي از اجسام کاربرد فراواني دارد، لذا لازم است براي اين دسته از مددجويان اين امکان حرکتي بازيابي گردد. فعلا مشکل فوق توسط تثبيت بند انتهايي شست در امتداد بند مياني رفع مي گردد که نياز به عمل جراحي داشته و منجر به از دست دادن يک درجه آزادي مي شود. در اين تحقيق با استفاده از شبيه سازي رايانه اي يک مدل استاتيکي از دست، زاويه و نيروي گيرش در روش متداول و روشهاي پيشنهادي جايگزين محاسبه و مقايسه گرديد.
روش بررسي: در مدل ارايه شده، انگشتان، کف دست و جسم مورد گيرش به صورت صلب، ثابت و عمود بر صفحه افق و شست به شکل زنجيره اي از سه جسم صلب که توسط يک مفصل دو درجه آزادي به دست و دو مفصل يک درجه آزادي به يکديگر متصل شده اند در نظر گرفته شد. به هر مفصل گشتاور مقاومتي، گشتاور فعال عضلات و گشتاور حاصل از نيروي خارجي بر بند انتهايي شست اعمال گرديد. عضلات فلکسور بلند شست (FPL: Flexor Pollicis Longus)، اکستانسور بلند شست (EPL: Extensor Pollicis Longus)، جمع کننده شست (ADP: Adductor Pollicis) و دور کننده شست (APB: Abductor Pollicis Brevis) در مدل بکار رفته و شش روش متفاوت مورد بررسي قرار گرفت: تحريک فلسکور بلند شست و فيوز کردن مفصل انتهايي شست ۱) در زاويه صفر (روش متداول)، ۲) در زاويه ۱۵ و ۳) در زاويه سي درجه؛ ۴) تحريک فلکسور بلند شست، ۵) تحريک همزمان فلکسور بلند شست و EPL و ۶) تحريک همزمان فلکسور بلند شست، ADP و APB بدون فيوز نمودن مفصل.
يافته ها: مقايسه مابين نتايج تجربي ديگران و نتايج حاصل از مدل مويد اعتبار مدل است. يافته ها آشکار نمود استفاده از عضله فلکسور بلند شست بدون فيوز نمودن مفصل انتهايي شست موجب گيرش جانبي نامناسب با نوک شست مي گردد. و فيوز نمودن مفصل در امتداد بند مياني، بدون ايجاد تغيير محسوسي در نيروي گيرش، زاويه گيرش را به شکل موثري بهبود مي بخشد. اگر چه اضافه نمودن زاويه فيوز موجب افزايش ناچيز نيروي گيرش مي شود، زاويه گيرش به مقدار قابل توجهي افزايش يافته و حالت گيرش را نامناسي مي نمايد. لذا نتايج مدل مويد اثربخشي روش متداول است. نتايج نشان مي دهد ميزان گشتاور خمشي خلفي اکستانسور بلند شست نمي تواند بر گشتاور خمشي قدامي فلکسور بلند شست غلبه نموده و تغيير قابل توجهي در حالت گيرش ايجاد نمايد، لذا بنظر مي رسد اين راه حل پيشنهادي موفقيت آميز نباشد. لکن در روش آخر، بدون نياز به فيوز کردن مفصل، حالت گيرش تقريبا مشابه روش متداول بوده و نيروي گيرش ۶۰ درصد بيشتر از نيروي گيرش در روش متداول مي باشد.
نتيجه گيري: در استفاده از تحريک الکتريکي عضلات مي توان عمل گيرش جانبي شست را بدون عمل جراحي و با استفاده از تحريک الکتريکي هم زمان عضلات فلکسور بلند شست، جمع کننده شست و دور کننده شست بازيابي نمود.

© حقوق سایت محفوظ است